Vill passa på och puffa för en Facebook grupp…..

 

Det här är en öppen grupp:

”En grupp för Dig som är religiös eller förstår den religiösa människans stora risk för förföljelse och åtgärder från totalitära ideologier.
Gruppens medlemmar bör inte förespråka våld som metod.

Här är alla religiösa inriktningar välkomna om de bara ställer upp på människans lika värde och är emot Nazism, Fascism, Rasism och Främmande fientlighet.”

 

 

 

 

 

Efter att ha läst Martin Aagård,s artikel i dagens aftonbladet…

…….om hans upplevelser av hur Uppdrags Gransknings reporter Magnus Wennerholm vill göra ett reportage om hur hans journalist kompis Per Brinkemo i höstas behandlades av Martin Aagård i artiklar och inlägg, så ser jag på twitter hur diverse olika journalister positionerar sig.

Framförallt, så här långt, är det en del liberala journalister och/ eller tydliga kompisar till Per Brinkemo som yttrar sig men framförallt länkar till diverse artiklar och blogginlägg. Gemensamt för dessa inlägg och bloggposter är att de är ifrån diskussionen i höstas. Uppdrag Granskning ska också sända reportaget imorgon onsdag.

 

Det här är inte bara roande utan även skrämmande. Journalister som vi förväntar oss ska granska makten och andra tillstånd i samhället försöker nu ta ära och heder av varandra med diverse olika tillmälen och påhittigheter. Det som är skrämmande är att så många journalister nu länkar vidare inlägg som är GAMLA men försöker få det till att de tillför debatten något just nu. De är självklart medvetna om att de flesta människor inte kollar upp när inlägg och artiklar är skrivna.

Som så ofta handlar det om olika syn på människor, invandring, rasism etc. Den ena parten försöker få den andra parten att framstå som främlingsfientliga i olika grad medan den andra parten hävdar att det är ”han”  inte, utan bara ute efter att påpeka svårigheten med invandring.

Det är bra att påpeka svårigheten med invandring. Det är ett stort och komplext område men där yttringar ofta slår fel åt något håll. Det är dock inte okey att påpeka svårighet med invandring utifrån diskurs att inte människor är lika mycket värda och att de inte har ett lika stort existensberättigande som alla andra. Dessutom måste generaliseringar hållas kort.

Problematiken kan, och bör?, dock angripas utifrån vad som händer med ett samhälle när människor med många olika kulturer, erfarenheter, religioner, kunskaper mm helt plötsligt ska sammanföras och försöka leva tillsammans. Dessutom måste kostnaden behandlas.

Detta är dock inte frågor om hur vi ska behandla människor, religioner, olika kulturer mm, utan frågor om resurser och hur vi ställer oss till ”den andre” och vad vi alla är beredda att ”offra” för alla människors likaberättigande.

Den främlingsfientliga diskursen, framfört av framförallt SD, tar fasta på skillnader på människor, kulturer, religioner och försöker frammana en rädsla för det främmande. Oavsett hur detta ”främmande” än skulle berika vår kultur och hjälpa vår ekonomi.

Den seriösa diskursen tar fasta på Vad har vi för slags resurser, hur tar vi hand om dessa resurser(resursutnyttjande), Vad kan vi tillföra för resurser (ekonomi, skatter) för att vi tillsammans, nya och gamla, ska få till ett samhälle som fungerar för alla och där vi tillsammans kan skapa ett samhälle och stat som är konkurrensgod på den internationella marknaden och där förhoppningsvis ingen ska vara diskriminerad.

 

I skiljegränsen mellan diskurserna finns ofta journalisterna. Förutom då ett antal journalister som är tydligt främslingsfientliga.

Det som slår en hos dagens journalist debattörer är deras hanterande av språket. Det borde vara deras område. De borde vara medvetna om vilka ord som kan användas för att beskriva skeenden utan att omedvetet (medvetet) missförstås.

Man är INTE rasist för att man har åsikter om invandring och hur det påverkar samhället. Man kan dock mycket väl tänkas hysa ”rasism” / främlingsfientliga sympatier om man använder vissa ord, begrepp och generaliseringar. Det här borde journalister vara medvetna om. Det ÄR journalister medvetna om. När därmed en känd journalist använder vissa begrepp måste man reagera och åtminstone ställa frågan till sig själv, vad Vill journalisten ifråga egentligen säga. Man får dock inte omedelbart hänge sig åt att det är ”sådär” Han tänker. Det gäller faktiskt att ge band på sig själv och inte komma med förutfattade meningar om människors meningar och synsätt. Det kan ju faktiskt vara som så att man själv inte riktigt förstår. Det är inte otroligt att det faktiskt förhåller sig så. Det kan också hända att man fullt ut respekterar männsikors lika värde men hanterar detta ur ett annat politiskt ideologiskt synsätt.

 

När nu dagens debattglada journalister försöker ta heder och ära av varandra så har de alla glömt det de alla anklagar den andre för. Att diskutera sakfrågan och inte personen.

Samtidigt sätter hela frågan dock strålkastaren på det som är viktigt för oss alla andra som inte är några skjutjärns journalister. Kan vi verkligen lita på journalister? Kan vi verkligen lita på TV program, hur dekorerade de än är ? Ska vi verkligen, för vår demokratis skull, lita  på de som tycker att de har all makt i världen att granska allt och alla förutom dem själva?

 

Men nog är det ändock ”kuligt” att se på när journalistkåren tar ställning och hänger sig åt ett internt kuddkrig så fjädrarna ryker 🙂

 

 

 

 

Som ”riktig” Man…..

……..måste man ibland reagera och säga ifrån över andra ”mäns” tilltag.

här skriver en del på nätet.

Just så här skriver ”mannen” Mats till en kvinnlig riksdagsledamot.
Själv tror jag inte att man ska göra det till en köns eller genderfråga utan det finns säkerligen även kvinnor som uttrycker sig lite ”vidlyftigt” ibland.Det handlar istället om respekten om varje människa. Hur ska man uttrycka sig och vad ska man tillåta och inte reflektera över.
Som ”riktig” Man vet man ändå inte om man ska skratta eller gråta över den lille ”mannen” Mats.

Enbart sorgligt! 😦

 

 

”neger”……..

 

….……är inte ett ord, ett uttryck som ska användas i en vanlig sansad debatt. Det är ett ord som har fått en betydelse av ett nedsätta omdöme om en människa som är likadan som alla andra men som dock har en hudfärg av annan färg än den människa som oftast brukar nyttja ordet.

 

Ändock används ordet påfallande ofta bland oss alla vanliga människor. Kristina Lindquist tar i Expressen debatt den 6 jan 2012 upp ordet som en belysning av rasismen i en intressant artikel ”Kalla rasismen vid dess rätta namn”.

Kristina tar upp ett antal exempel som alla pekar på en rasistisk syn, även fast jag inte helt håller med henne när hon låter påskina att de som uttrycker ordet entydigt och självklart har haft för avsikt att misskreditera en grupp människor enbart utifrån sin hudfärg. Är verkligen motivet entydigt hos alla dem som säger och gör dumheter? Jag tror och hoppas att så inte är fallet.

 Det är dock som så att just dessa exempel är bra exempel på den rasism som kommer till uttryck hos de flesta av oss. Inte då att vi aktivt använder ord och nedsättande omdömen om andra för att misskreditera dessa utan kanske än mer för att vi ofta, när uttryck och ord uppkommer, inte reagerar, opponerar och kanske tom protesterar mot uttrycken ifråga och mot de människor som uttrycker dessa.

Nu ska inte vi som försöker undvika rasistiskt språkbruk slå oss för bröstet utan även vi kan säkerligen ibland kasta loss uttryck som egentligen inte borde vara godtagbara. Ingen människa anser jag är helt felfri och därför kan det ibland hända att rasistiska uttryck kommer ur munnen på oss alla. Är därmed alla som någon gång uttrycker sig rasistiskt rasister?

Detta är den mycket svåra frågan. Det är lätt att sätta sig över ”alla andra” och anse att just de gör fel, säger fel och agerar fel.

Att uttrycka exempelvis ordet ”neger” är i dagens Sverige ett nedsättande omdöme och fel. Det går egentligen inte att undkomma detta för det har fått en sådan betydelse och det borde heller inte för de flesta av oss råda något tvivel på att det är ett felaktigt och nedsättande epitet.

Men allt går ju som bekant också att problematisera. Kristina implicerar att det inte går att göra det utan att rasism är rasism hur den än tar sig uttryck. Detta anser jag vara en naiv bild.  För i begreppet rasism ligger också ett ställningstagande, en åsikt i ens inre om ”andra” kontra en själv.

Syftet vid rasism är att se sig förmer än vissa andra och att tillfoga dessa en skada.

Om man av oaksamhet, obetänksamhet, affekt någon gång säger ord och uttryck som inte är legitimt innebär inte detta per automatik att man är rasist. Det är inte godtagbara uttryck men den som uttrycker dessa behöver inte vara en ”sämre” människa för det. Det kan vara så enkelt som att man bara är just ”dum” vid det tillfället, man låter andra omständigheter i sitt liv göra att sina känslor svävar ut. Detta är saker som vi alla människor i alla andra sammanhang är medvetna om. Detta att vi inte alltid egentligen säger det vi säger eller att vi menar så som det låter. Detta är nog de flesta reflekterande människor medvetna om och därmed klarar vi också av att samsas fastän vi ibland säger och gör förkastliga saker mot varandra.

Här bör dock påpekas att de exempel som Kristina tar upp i sin artikel enligt min mening inte kan gå under rubriken ”oaktsamhet” eller affekt.

 Ett annat sätt att också reflektera över uttryck som i vår tid har betydelse av nedsättande karaktär och rent rasistiska är ordens betydelse i olika historiska och sociala kontexter.

För att då återknyta till ordet ”neger”, vilket inte nog kan understrykas, som bör undvikas kan man se hur detta ord har haft för betydelse. När jag själv växte upp var ordet för en ”svart man” (egentligen ett uttryck som jag inte är nöjd med eftersom jag själv helst inte vill skilja ut människor pga deras hudfärg) ordet ”neger”. Det förekom i skolan, i läroböcker och i samhället i övrigt. I de miljöer som jag och min generation då växte upp i skulle ingen överhuvudtaget komma på en tanke om att detta ord hade rasistiska konnotationer. Än tydligare är det självklart för de generationer som växte upp före mig. I slutet av sextiotalet växte dessutom också den Amerikanska black power rörelsen fram och dessa använde ordet ”nigger” som för många svenskar (felaktigt?) var synonymt med ”neger” och därmed fick ordet dessutom en status som ett frihetskämpande uttryck. Det kan idag låta mycket konstigt men den sociala och historiska kontexten växlar. Tyvärr blundar vi ofta för detta och låter vår nutida kontext stå som mall för det som har varit.

Nu, idag, har dock ordet en helt annan och klarare betydelse.

I det vardagliga livet bör man därmed, enligt mig, vara försiktig med att sätta epitet på olika människor som de kanske inte förtjänar. Man bör se till person, man bör se till miljö och man bör försöka se bortanför uttrycken och se på motiven varför en del människor använder vissa uttryck. Det bör vara till exempel en viss skillnad på en person som är född på 40-50 talen som ”råkar” uttrycka sig mindre bra med exempelvis ordet ”neger” jämfört med de som är födda från exempelvis 80 talet och framåt, eftersom de torde med starkare säkerhet veta vad ordets betydelse innebär idag.

 I de fall som man tydligt kan urskilja en vilja att misskreditera eller skada, fysiskt eller psykiskt, en människa med olika ord och uttryck bör man reagera. Gör man inte detta så blir man en medlöpare till den smygande rasism som tyvärr förekommer hos de flesta av oss.

Genom att påpeka för de som i hastigt mod, genom sin uppväxt eller genom obetänksamhet uttrycker sig klumpigt kan man säkerligen få de som ibland använder sig av icke godtagbara uttryck att reflektera över vad de säger och vad det i dagens situation har för betydelse. Människor måste få möjlighet att reflektera, förstå och ändra sig.

 Ibland kan det vara svårt att få gamla hundar att sitta. Men det innebär inte att man inte ska försöka om och om igen!

Rasism i medvetna eller omedvetna former måste bekämpas.

Men samtidigt är en förståelse och kanske framförallt förlåtelse det som skiljer ut den reflekterande människan mot de som inte kan se den andre.

Det handlar inte om att godtaga utan att försöka förstå men även att förlåta!