Domkapitel, Klein, Sturmark, Seglora Smedja, ”humanister”, Göran Rosenberg och diverse…………………

Den 7 mars satt gruppen/förbundet ”humanisterna” på sin hemsida ut att De anmälde prästen Helle Klein till Domkapitlet för att De ansåg att  ”hon publicerar miss­kredi­terande texter om människor som har en annan livsåskådning än den smedjan representerar”.

Den här anmälan tog jag upp här på bloggen den 8 mars.

Nu har också journalisten/författaren/TVreportern Göran Rosenberg uppmärksammat frågan i en intressant debattartikel i SvD.

Eftersom Domkapitlet inkrävt svar från Helle Klein angående anmälan måste det, enligt mig, vara en fråga av största vikt. För en präst är en anmälan till Domkapitlet en mycket allvarlig situation. En anmälan kan leda till erinran och i värsta fall ett borttagande av ämbetet för personen.

 

Enligt Helle Klein och Seglora Smedja har ”förbundet humanisterna” redan fått ut en svarsskrivelse från Helle Klein ställd till Domkapitlet.

Detta föranleder Helle Klein att redan nu gå ut offentligt med sin svarsskrivelse fastän hon enligt egen utsago egentligen inte ville publicera det så tidigt, dvs innan Domkapitlets ledamöter fått ta del av och läsa skrivelsen. Det är en helt förståelig ståndpunkt från Kleins sida. Det optimala är att man väntar med offentliggöranden innan man är säker på att de som ska avgöra frågorna har fått ta del av alla viktiga uppgifter. Har dock skrivelserna redan lämnats ut så är de i praktiken redan officiella.

Helle Kleins svar till Domkapitlet kan läsas på Seglora Smedjas hemsida här.

 

Jag har påpekat ett flertal ggr att diskussionsklimatet bland olika debatter angående religionsfrågor ibland inte är optimalt utan, framförallt från en kristen synvinkel, lite väl mycket pajkastning och hårda ord. Jag har dock full förståelse för att man i hastigheten drivs med av ett debattklimat som är hårt och skoningslöst.

 Debatterna tar ofta utgångspunkt från de ickereligiösa med syfte på att de ickereligiösa har ett slags tolkningsföreträde gentemot de som har en religiös tro.Det tas också ofta upp frågor utifrån små religiösa fundamentalistiska synvinklar och sedan ska dessa stå som symbol för hela den religiösa människan och dess många olika rörelser. Här har också Christer Sturmark i den lilla fundamentalistiskt Ateistiska organisationen ”humanisterna” agerat såsom att just Hans oerhört snäva vinklade tolkning av olika religiösa urkunder och tydning av dessa ska vara det som ska vara den giltiga tolkningen i vårt samhälle. Hans tolkning av exempelvis Bibeln och dess berättelser har samma slags läsning som många små så kallade ”bibeltrogna” och fundamentalistiska grupper brukar använda sig av och är på intet sätt något som den stora massan av kristna företrädare ställer upp på.

Sturmarks vidare ståndpunkt är att det ska vara ett sekulärt samhälle. Dvs det handlar inte om det som vi demokrater oftast vill framhålla, att det ska vara en sekulär stat men där religioner liksom andra existensiella grupperingar naturligtvis ska få finnas i samhället och att vi tillsammans ska bygga vårt gemensamma samhälle. 

Helle Kleins skrivelse tar också upp det som jag beskriver som ett obehagligt debattklimat. Utan att överhuvudtaget kontrollera det som Helle anför (jag har också varit betänksam mot Seglorans uttryck ibland)  måste jag dock tillstå att jag, liksom många kristna som jag pratar med, tycker att just Sturmark mfl för en mycket obehaglig debatteknik med fruktansvärda generaliseringar och personliga påhopp. Det är ett mycket hårt synsätt där vi som har en religiös medvetenhet inte är mycket värda i Sturmarks och ”humanisternas” syn. De för en kampanj mot religösa människor och religösa uttryck. Deras kampanjer kan inte tolkas som något annat än att vi, religiösa, inte ska ha någon framtid i det fundamentalistiska ateistiska samhälle som Sturmark mfl vill se. Sturmark mfl har inte en förmåga att se att andra människor har andra utgångspunkter, härstammar från och finns i andra kontexter/kulturer än de själva. De uppvisar en total religiös omusikalitet.  Vi som är religiösa, oberoende av religion, har all anledning till stark oro över den utveckling som sker nu i vårt svenska samhälle. De mänskliga rättigheterna och Religionsfriheten är under stark press.

Återigen måste jag påminna om att det lilla förbundet ”humanisterna” inte överhuvudtaget kan anses vara representativa för gruppen Humanister vilka jag själv anser mig vara en del av. De är snarare att betrakta som en ateistisk fundamentalistiskt vetenskapstroende gruppering som motsätter sig andra livsåskådningar än sin egen.

Observera att vara Humanist är INTE detsamma som att vara ateist!

I min värld får många olika religiösa och existensiella uttryck plats i vårt gemensamma samhälle. Alla människor oberoende av ursprung eller religiös/existensiell tillhörighet har ett lika stort värde. Ett samhälle ska dock  ”styras” av en sekulär stat.

Det ska nu bli intressant att se Domkapitlets utsaga i början av Maj. Är det rimligt att en ateistisk fundamentalistisk organisation som Sturmarks ”humanister” ska kunna anmäla enskilda präster till prästernas egen kristna organisation? Det är en fråga som de flesta inom Svenska Kyrkan bör fundera över. Vilka följdverkningar kan det då få i förlängningen? Vågar en präst överhuvudtaget säga sin mening ifråga om sakernas tillstånd i samhället? Vågar en präst överhuvudtaget predika i framtiden om det är som så att prästen kan riskera att bli anmäld av ateistiska organisationer som inte har förmågan att se vad religion är?

Återigen vill jag påstå att det är viktigt att ALLA inom SvK faktiskt funderar över sin kristna identitet och om den har mer gemensamt med andra kristna riktningar, än om den kristna identiteten har mer gemensamt med den ateistiska organisationen ”humanisterna” synsätt som vill förminska religionsfriheten?

Jag vill även påstå att det är viktigt att ALLA, oberoende av religiöst synsätt, faktiskt funderar över vilket som är det viktiga i ett längre samhälleligt perspektiv. Är religionsfriheten viktig för Dig? Eller är de ateistiska synsätten som vill begränsa Din religionsfrihet det viktiga just för DIG?

Jag menar att oberoende av religion så finns det en attack mot alla religioner från olika personer och olika grupperingar. Här finns en gemensam beröringspunkt mellan alla religioner. Det finns gemensamma orosmoln på vår himmel som måste bekämpas. Det kan vi, oberoende av religion, göra tillsammans!

Religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna måste försvaras!

 

 

Vari består orden ”massiv kristen kritik” i Christer Sturmarks världsbild?

Förbundet ”Humanisterna,s” ordförande Christer Sturmark anser helt plötsligt att det finns en” massiv kritik” av Seglora Smedja från kristet håll. Säkerligen finns det, berättigad eller oberättigad, kritik mot Seglora Smedja både från ”kristet” (vad som nu inbegrips i det epitetet) och icke kristet håll. Ordet ”kritik” får i denna mening ses som ett negativt omdöme, även fast kritik egentligen enbart betyder omdöme/bedömning.

 

Vad grundar sig då Christer Sturmark sitt utropande av ”massiv kristen kritik mot Seglora Smedja” på?

Hans enda hänvisning går till en blogg av sångerskan, kompositören, pedagogen och musikkritikern Sofia Lilly Jönsson. Sofia beskriver sig själv som kristen men har gått ur Svenska Kyrkan i raseri över att kyrkan inte ”lever som den lär”. Den senare tanken slår nog an en tanke hos de flesta av kyrkans medlemmar men utifrån olika perspektiv. En mer sansad tanke kanske leder till att en organisation med ca 6, 5 miljoner medlemmar säkerligen har ett antal olika förhållningssätt och även tolkningar av det kristna budskapet.

 

Därmed går det att konstatera att förbundet ”Humanisternas” ordförande Christer Sturmark tycker att ”massiv kritik ifrån kristna” enbart består i en åsikt från en bloggare, som dessutom inte ens är medlem i Svenska Kyrkan? Dvs i Sturmarks snäva ögon så är Lilly helt representativ för den kristna familjen. Därmed kan också Sturmark dra konsekvensen av att en persons bloggande är det som en stor del av över 7 000 000 kristna människor i Sverige verkligen anser! Detta skulle därmed rendera i omdömet ”massiv kristen kritik”?

 

Är det här viktigt att ta upp och belysa?

Ja! Jag anser det.

Under många år har många kristna reagerat mot Sturmarks förenklade generaliserande form av belysning av den kristna familjen och det kristna budskapet. Hans många ggr förenklade naiva bild av det kristna budskapet har enbart haft till syfte att skapa en klyfta mellan de som är troende kristna och alla de som är vuxna nog att förstå att världen/ skapelsen/ livet kanske inte är så enkel, utan att det finns mycket däri som vi inte riktigt kan förstå och att detta i sig ställer krav på oss människor till en stor ödmjukhet för olika åsikter. Detta då i kontrast till bilden av Sturmarks egen åsikt att just hans egen naiva ateism är det enda rätta.

Sturmarks egen blogg ger belägg för att Han gärna skriker högt över andras generaliseringar över hans egna grupperingar och åsikter. Läs, tänk och reflektera! Hans hänvisning till ”den massiva kristna kritiken” som i Hans värld inskränker sig till ovannämnda bloggare, är en mycket bra bild över att det man anklagar andra för att göra inte innebär att man måste reflektera över sitt eget agerande och därmed att man gärna för med ”lösa sanningar” när det gäller andras åsikter men ens egna åsikter inte bör granskas.

 

Enligt min mening ett icke accepterat förfarande och som måste reflekteras över.