Från SundbybergPOSK: Varför kan vissa socialdemokratiska präster inte se skillnad mellan stat, samhälle, organisation och övergripande ideologi?

Följande är hämtat från SundbybergPOSK !

 

Inför det stundande kyrkovalet den 15 september börjar nu röster höras över hur det kan komma sig att politiska ideologier och partier försöker driva sina egna gruppers maktanspråk över den övergripande målsättningen som Svenska kyrkan har att förvalta. Nämligen att föra fram Guds ord.

 

Krönikören Johannes Forssberg i Expressen framförde åsikter den 9 augusti om att politiker ska lämna Gud ifred.

I en slags replik till de som inte förstår världsliga politiska ideologiers inblandning i kyrkans organisation skriver idag 2 socialdemokratiska präster, Sofija Pedersen Videke och Magnus Holst, i Sydsvenska dagbladet med rubriken ”kyrkan ska inte styras av en exklusiv grupp”.

 

Det här som dessa två socialdemokratiska präster framför är allvarliga felaktigheter och visar tydligt på att inte socialdemokratin vill se den övergripande ideologin stadgat utifrån evangeliet om Jesus Kristus utan vill skaffa sig makt att påverka Guds folk utifrån sin världsliga moderna ideologi.

 

De socialdemokratiska prästerna börjar med att påpeka att ”kyrkan är alla medlemmar, både aktiva och passiva.”

Detta är bra sagt.

Just detta är ett av argumenten varför vi i SundbybergPOSK engagerar oss i Svenska kyrkans organisation. Vi i POSK (partipolitiskt obundna) anser att alla medlemmar ska tillåtas få göra sin röst hörd och inte de som enbart har gått in i kyrkan genom den världsliga politiska ideologins väg. På den gamla statliga departementskyrkans tid var oftast den enda vägen att försöka påverka kyrkans väg den att engagera sig partipolitiskt. Men denna tid är slut. Sedan tretton år tillbaka, år 2000, är Svenska kyrkan en i princip fristående organisation och inte en statlig angelägenhet.

En organisation vars uppgift kan kokas ner till, Sprid evangeliet om Kristus!

De socialdemokratiska prästernas syn verkar vara att just socialdemokraterna inte är en ”liten exklusiv grupp”. Det motsägs av att de flesta medlemmarna i kyrkan inte är socialdemokrater. Den exklusiva gruppen torde därmed vara just socialdemokraterna. Hos oss i POSK  kommer medlemmarna från många politiska partier och med många ideologiska synsätt i hur staten ska förvaltas. Men! Det som är gemensamt för POSKare är att se till den fristående kyrkans väl utan att man måste ta hänsyn till hur man ska bete sig utifrån viss politisk ideologi eller ställas till  ansvar inför ett speciellt parti. Inom socialdemokratin stadgas att den världsligt politiskt intresserade socialdemokraten som dessutom är kristen och vill Svenska kyrkans bästa inte får engagera sig i opolitiskt obundna organisationer inom Svenska kyrkan. De riskerar då uteslutning från partiet.

POSK är därmed motpol mot socialdemokratin inom organisationen Svenska kyrkan. Vi står för mångfald ifråga om människor och åsikter och inte för partibok.

Vi har förstått att Svenska kyrkan är en fristående organisation, ett fristående kristet samfund och inte ska sammanblandas med staten.

När ska de politiska ideologi representanterna vakna och inse att utvecklingen går framåt. Statskyrkan är ett minne blott!

 

Den ”farliga” utvecklingen som de socialdemokratiska prästerna anser finns kan man endast finna i socialdemokratin och de andra världsliga politiska ideologierna som vill påverka den fristående organisationen Svenska kyrkan utifrån sina egna synsätt och ideologier och inte förstår att Kyrkan vilar på en egen enastående ideologi och att denna ideologi måste få blomstra utan inblandning av socialism, liberalism, konservatism eller någon annan ”ism”.

 

De socialdemokratiska prästerna fortsätter sedan med att påstå att ”Kyrkan och samhället är inte skilda enheter och därför bör en socialdemokratisk värdegrund också vara representerad i Svenska kyrkan”.

Det här är allvarligt.

De påstår att ”en socialdemokratisk värdegrund” ska vara representerad? Detta är att gå emot grundtanken i en kristen kyrka.

Värdegrunden för Svenska kyrkan stadgas i 1 kap 1 § i Kyrkoordningen (Svenska kyrkans stadgar) : ”……..är grundad i Guds heliga ord……” och i första avdelningen står det ”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv. Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. ”

 

De socialdemokratiska prästerna anser alltså att den socialdemokratiska värdegrunden ska gälla fastän den inte är en kristen värdegrund grundad i Guds ord. Det går enbart att tolka som att de socialdemokratiska prästerna vill se  och arbetar för att den socialdemokratiska ideologin ska vara överstående den kristna värdegrunden. Man kan tycka vad man vill om värdegrunden för Svenska kyrkan och om Gud men man måste ändock verka för denna syn om man är verksam inom Svenska kyrkan. Det handlar alltså om ”trons folk”, inte om socialismens folk.

 

De socialdemokratiska prästerna påstår vidare att ”kyrkan och samhället inte är skilda enheter”.

Ett mycket märkligt påstående. Om deras syn skulle vara gällande måste det också gå att vända på begreppet och säga att ”samhället och kyrkan är samma enhet”!

Detta är till och med att gå än längre än den gamla statliga kyrkan. Där sa man att staten och kyrkan är sammankopplad.  Men man var ändock medveten om att samhället är betydligt mer än staten. Samhället är alla vi människor i alla våra sammanslutningar, i alla våra organisationer, företag, skolor etc.

Staten är den beslutande organisationen gestaltad i Sverige av stat, kommun och landsting och vald av alla svenskar.

 

Vi i SundbybergPOSK vill ha en från staten fri kyrka men självklart ska kyrkan vara en aktör, bland andra aktörer, i samhället. Kyrkan ska med kraft agera i olika frågor i samhället utifrån sin värdegrund såsom kristen kyrka och sin kyrkoordning. Kyrka, stat och samhälle måste vara skilda åt. Annars talar vi om ett totalitärt samhälle där alla ska tycka likadant.

 

De socialdemokratiska prästerna menar också på att ”kyrkovalet handlar inte främst om Gudssyn, utan om hur Svenska kyrkan ska styras”.

Synen på Gud kan variera. Men inte hur mycket som helst. Läs återigen 1 kap 1 § i kyrkoordningen. Där stadgas vad Svenska kyrkan som evangelisk Luthersk kyrka innebär. Om man anammar de socialdemokratiska prästernas syn så innebär det att man borde kunna agera utifrån vilket synsätt som helst när man ska styra Svenska kyrkan.

Det anser inte SundbybergPOSK.

Svenska kyrkan som ett evangeliskt Lutherskt samfund delar den kristna synen på Gud, Kristus och den helige anden och denna syn ligger till grund för allt som ska ske i Svenska kyrkan. Dessutom stadgas det i lagen om svenska kyrkan att kyrkan är en demokratisk organisation. Kyrkans styrande måste stå i samklang med vad kyrkan tror, bekänner och lär. Gud är med andra ord alltid den som står såsom värdegrund i styrandet av svenska kyrkan. Det är beklagligt att de socialdemokratiska prästerna inte vill se den meta ideologi som evangeliet ger uttryck för och som Svenska kyrkans värdegrund och människosyn vilar på.

 

De socialdemokratiska prästerna går vidare och anser att ”Som socialdemokrater vill vi inte dra oss tillbaka från kyrkovalet, vi måste vara en del av kyrkans framtid och ta ansvar för den kyrka medlemmarna tillsammans med oss vill skapa.” Här ser vi uppdelningen mellan dem (den exklusiva partipolitiska gruppen) och kyrkans alla medlemmar. De, det socialdemokratiska partiets representanter, ska ta ansvar och med de socialdemokratiska medlemmarna skapa en kyrka.

Men! De socialdemokratiska medlemmarna består till stor del av många som inte alls är intresserade av kyrkan, bekänner sig till andra religioner och även upp i socialdemokratiska partiets högsta beslutande organ finns det medlemmar som är organiserade i organisationer som vill motverka allt som har med kristenhet och religion att göra.

Varför ska alla dessa icke intresserade, icke kristna, icke kyrkliga medlemmar vara delaktiga i styrandet av den självständiga fristående organisationen och det kristna samfundet Svenska kyrkan?

 

Vi i SundbybergPOSK har en syn som säger att kyrkans alla medlemmar ska styra kyrkans framtid utifrån vad som är bra för Svenska kyrkan och i enlighet med den grundläggande ideologi som gestaltas genom Gud och evangeliet om Jesus Kristus. Denna ideologi har en människosyn som är stark nog att stå på egna ben utan inblandning av moderna, världsliga, politiska och konflikt block ideologier.

Ansvaret är enligt SundbybergPOSK bara ett, och det är att ha medlemmarnas och organisationen Svenska kyrkans bästa för ögonen. Inte ansvar inför ett särskilt parti eller politisk ideologi.

 

Vill Du vara säker på att dina medlemspengar enbart går till Svenska kyrkans bästa och där alla människor ska känna sig välkomna så finns bara ett alternativ:

SundbybergPOSK – Vi ser enbart till kyrkan! Vi ser till medlemmen! Vi ser till framtiden!

Lämna en kommentar

Inga kommentarer ännu.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s