Homosexualitet diskuteras inom frikyrkan och bla hos Världen Idag,s Tommy Dahlman blogg!

Det föregår på många håll en viss diskussion om homosexualitet och frikyrkans (en viss del av denna) hållning till olika sexuella läggningar. En fråga som tydligen väckert en del känslor hos läsarna. Stefan Swärd har skrivit här
Tommy Dahlman är krönikör på Världen Idag och dessutom författare. På hans blogg har han tagit upp frågan om homosexualitet utifrån rubriken ”Pastor Jansson och homosexualiteten”.

Jag har infört lite tankar på hans blogg. Nedan kan Ni se vad jag har skrivt. Utgångspunkten är alltså Tommys skrivning och det är den jag försöker förhålla mig till.

”Hej Tommy!

 

Har försökt läsa igenom ditt blogginlägg och hela tråden ang ”homosexualitet” och skaffat mig en viss bild av hur folk resonerar. Det finns mycket att diskutera ikring detta men jag utgår från ditt inlägg (med vissa utvikningar:) ) Du får naturligtvis rätta mig om jag uppfattar något fel eftersom jag inte går in på djupet av alla svar. Detta eftersom det som ofta i sådana här debatter spretar ut i olika spår som kanske ibland inte är relevanta för huvudfrågan.

 

1)En sak som slår mig är att kärleken mellan två mnsk många ggr inom (fri) kyrkan reduceras till att handla om sex och eventuellt reproduktion?

Kärleken är, så som jag läser Jesu ord, betydligt mer än sexualitet. Jesu ord är för mig det centrala och utifrån Hans ord tolkar jag också Bibeln.

Några tankar på när man diskuterar och/eller fördömer homosexualitet är vad som de facto sker mellan mnsk. Kärleken mellan två mnsk oberoende av sexuell läggning innebär inte per automatik sex. Man kan leva i ett kärleksförhållande men pga olika saker inte utöva sex. (det motsatta kan naturligtvis också finnas)

Enligt mitt sätt, med hänvisning till Jesu ord, så är kärleken det viktigaste.

Till de som då i en eller annan form tror att kärleken mellan man och kvinna regleras genom ex skapelseberättelse vill jag bara säga att det förekommer flera skapelseberättelser i Bibeln och att därmed hävda att kärleken mellan dessa två parter (och inga andra) regleras i skapelseberättelserna och utifrån detta läsa in vad som de facto inte står däri är att göra våld på Bibelns berättelser och på Guds inspirerade ord till människorna.

Skapelseberättelserna reglerar Inte hur kärleken mellan mnsk ska ske.

 

2)Jag anser självklart att jag är Bibeltroende liksom du. Andra skulle säkert hävda att just Du inte läser Bibeln på ett Bibeltroget sätt. Åter andra skulle hävda att såsom jag läser Bibeln så är det inte Bibeltroende. Att säga att man är Bibeltroende är att indirekt säga att ”ni andra” läser inte Bibeln rätt. En sak att reflektera över? Därmed blir också ditt tydliga ställningstagande att DU läser Bibeln så att ”guds ord” enligt Rom 1 : 26-27 säger att homosexualitet är onaturligt problematiskt eftersom Du, utifrån min läsning av den passage Du refererar till, inte alls kan göra anspråk på att säga det som Du med säkerhet påstår.

I Pastoralt hänseende kan man dock göra vad man vill, med risk för att trovärdigheten minskar.

 

I den passagen och det som du hävdar finns flera saker som man måste analysera och ta ställning till. I slutändan kanske det mynnar ut i syndabegreppet. Vad är synd? Är det vad Du eller Jag anser vara synd utifrån våra olika nuvarande sociala/ kulturella kontexter, eller är det vad Bibelns många olika syndbegrepp anser? Är synden att vända sig ifrån Gud? Är det då upp till var och en att bestämma hur detta frånvändande i så fall kan ske? Är kanske den största synden döden?

 

Om vi ser på den refererade texten så anser du att det är tydligt att denna fördömer homosexualitet. Du vet säkert att ordet Homosexualitet inte har funnits i människans vokabulär förrän mitt 1800 tal. Att enbart utifrån detta använda ordet på en text ca 1800 år tidigare är problematiskt. Att däremot kärleken mellan människor av samma kön har funnits i tusentals år finns dock vidimerat på många olika ställen inom litteraturen.

 

I den text Rom 1 :26-27 du refererar till tror vi att den översättning som föreligger med ordet ”naturligt” är synonymt med det som ”vi” lägger in i ordet i vår nuvarande kontext. Detta är ett mycket vanligt misstag när man analyserar text att tro att ordet har exakt samma betydelse som det har nu.

Paulus belyser inte i texten utifrån att det handlar om saker att förbjuda. Texten har sitt sammanhang i en diskussion om avgudadyrkan. Hans syfte torde vara teologiskt och Han vill att alla ska bli kristna. Han använder här ordet gr”fysis” vilket inte kan anses betyda något slags naturlag. Det borde mer betecknas som ett övergripande ord som beteckning på hur man såg på naturvetenskapen på den tiden men sammanslaget också med det som vi i nuvarande ordbruk betecknar som historiskt/ kulturella/sociala sedvänjor. Vet inte om det var Du (el någon annan i debatten) som inte ville jmf Rom med 1 Kor ang den kulturella kontexten men detta är att då läsa in något annat eftersom just ordet ”fysis” används i 1 Kor 11: 2-16. Parallellen mellan Rom och 1 Kor är viktig. Det handlar om hur Paulus själv ser på sin omgivning. Inte någon naturlag.

I den omgivning där Paulus befinner sig så ser det ut på ett visst sätt. Grunden för sexualiteten är maktordning. En man penetrerar och en kvinna blir penetrerad. En man gifter sig och kvinnan blir bortgift etc. En MAN kan också vara både underordnad eller överordnad medan en kvinna endast kunde vara underordnad. I Paulis Romerska miljö var det därför helt naturligt att en fri stark Romersk man att penetrera en underordnad och socialt sett svagare ung man. Det naturliga ”fysis” var alltså att bibehålla samhällsstrukturen. Samlaget, penetreringen, mellan män var därför högst tillåtet och önskvärt bara det skedde mellan en överstående gentemot en understående.

 

Detta är ett samhälle med tankar, moral, livshållning, sociala strukturer, patriarkala synsätt etc som vida överstiger det de flesta av oss egentligen kan tänka oss.

 

Påpekas bör dessutom att just Rom 1:26 handlar om ”kvinnorna” och har ingen egentlig tydlig syftning på sexualitet.

 

Jag menar alltså att den här mycket starkt kontextberoende framställningen av Paulus måste vägas mot det som vi idag kallar homosexuell kärlek vilket är något helt annat än vad Paulus beskriver. Dessutom måste, anser jag, Jesus kärleksbudskap vara starkt överordnat den specifika kontexten som är där just Paulus befinner sig i en svunnen tid.

 

Man måste läsa Bibeln utifrån det som är det mest troliga och det mest grundande antagandet av vad som författaren egentligen menade och inte lägga in sina egna värderingar utifrån sin egen historiska/sociala/kulturella kontext. Ska man därför utan att verka ovettig, förlegad och förelämpande hävda något annat än vad som ursprungsförfattaren menade bör man ha mycket starka papper på sitt förhållningssätt. Framförallt om man är kristen och ser Jesus ord som viktiga!

Ett förhållningssätt med enbart hänvisning till Rom 1:26-27 anser jag inte tillmötesgår de kraven.

 

Min gamla Juridikprofessor sa en gång i tiden till mig: Man måste alltid förlåta och beteckna den andre som oskyldig om det inte finns överväldigande bevis och tills denne är dömd. Personligen tror jag att detta är vad Jesus skulle instämma i. Men också ett förhållningssätt som många kristna kanske borde ta efter. Jag anser att vi människor inte är här, om vi ska tro Jesus, för att döma varandra. Den dagen kanske kommer, men inte från oss människor.

 

Detta leder in på dina avslutande frågor. Jag anser inte att man ska fördöma någon kyrka eller för den delen enskild. Jag som människa är inte här på jorden för att döma eller fördöma. Av min redovisade syn på Romarbrevet och din hänvisning så blir det marigt att hävda att att det inte är föraktfullt och kränkande. Inte bara för de som är homosexuella utan även för mig som sätter Jesu budskap högt. Bevisbördan att inte bli betraktad som föraktfull eller kränkande ligger på de som anser att homosexualitet inte är okey, ev en synd och att inte Jesu kärleksbudskap är starkt . So far så har inte jag sett några argument som är exegetiskt godtagbara med en sådan ståndpunkt.

 

3)Ditt stycke om SvK är lite svårförståeligt. Om du menar att det är få homosexuella som är kyrkligt aktiva så är svaret ett definitivt nej. Inom SvK finns det massor av homosexuella människor som har erfarit Guds kärleksfulla helt uttömmande nåd och är mycket aktiva.

 

4)Du ställer frågan till ”hbtfolket” om en friare och lösare sexualmoral. Implicerar du då att detta ”folk” per definition skulle tillhöra kategorien med en fri och lös sexualmoral? De många människor som jag känner som är homosexuella lever i de flesta fall i mycket kärleksfulla och trogna relationer. Jmf med många kristna från (fri) religiösa samfund som jag känner är de betydligt mer trogna sin partner. Kan iofs vara en tillfällighet 🙂

Den eventuellt, mycket eventuellt, ”friare och lösare” sexualmoralen måste ändock ses ur ett samhällsperspektiv och inte kopplas till någon eventuell grupp . I det sammanhanget vänder jag mig också mot att man klumpar ihop alla hbt människor i en klump som om deras sexualitet är det som enbart kategoriserar dem som människor. En HBT människa (vad nu detta är) är oändligt mycket mer än sex. Liksom Du och Jag är så oändligt mycket mer än sex. Hoppas jag?

5)Idebattinläggen ser jag att flera ställer allvarliga frågor om homosexualitet är något verkligt inom människan? Implicit finns där frågan om det bara skulle handla om en social konstruktion. Det går inte att utesluta en socialkonstruktion i vissa mycket fåtaliga fall. Men de flesta initierade bedömare i dagens samhälle skulle aldrig komma på frågan att inte respektera det som vetenskapssamhället har kommit fram till ifråga om homosexualitet. Homosexuell orientering är en verklighet ur både fysisk och hjärnans perspektiv. De vetenskapliga beläggen är slående att homosexualitet är inget som du väljer eller väljer bort. Homosexualitet är en grundläggande och helt naturlig beståndsdel i många människor. Om man nu inte köper vetenskapssamhällets syn på homosexualitet så bör man ha mycket starka argument. Vart nu de ska komma från? Från Bibeln kan de definitivt inte hämtas.

 

Hur man ser på vetenskapen är nog också en fråga som ligger lite utanför ämnet ifråga. Dock känner jag på mig att det finns en differens mellan oss två ifråga om vetenskapen Tommy? 🙂

 

Ha de gott.”

Har överhuvudtaget Färdtjänsten hört talas om logik?

Jag har i andra inlägg reagerat mot hur Färdtjänsten och dess förare behandlar sjuka och gamla människor. Människor som utifrån sin ålder och eller sjukdom många gånger inte har förmågan att protestera eller göra sin röst hörd. Riskerna för att dessa våra marginaliserade ska hamna på undantag av Taxi, dess förare och Färdtjänsten är uppenbar. Som jag har skrivit om förr så är det dessutom risk för deras säkerhet.

 

Grunden står nog att finna i organiseringen av Färdtjänsten och rigida regler.
För ett par dagar sedan var min mamma på Rissne vårdcentral i Sundbyberg. Hon har Färdtjänst och när hon skulle åka därifrån så fanns inte bilen precis vid porten. Föraren hade inte riktigt hittat men han ringde då och fick av min mamma anvisningar hur de skulle kunna mötas. Detta att förarna inte hittar är inget ovanligt.

När de då åker så måste de åka mot Sundbybergs inre, genom en rondell och ner till en korsning med rödljus. Vid den korsningen till vänster är det ungefär ca 200 m till min mors hus. Döm om hennes förvåning när bilen inte tar mot vänster utan svänger höger. Med tanke på hennes gamla erfarenheter av Färdtjänsten blir hon naturligtvis orolig. När min mor undrar varför han inte åker dit hon bor  så får hon till svar att Han måste åka dit han har fått körningar av Färdtjänstcentralen. Han får inte  avvika?
Min mor får nu åka ut på en resa ut till Rinkeby- Tensta för att hämta upp andra människor som sedan ska inåt stan igen. Hon hade ca 1-2 minuter hem till huset men får nu åka med i 1 timme extra i Färdtjänsten för att dessa , enligt chauffören, inte tillåter att bilarna får åka iväg i 1-2 minuter och hem med en kund.

Det här är enligt min mening helt absurt!

Det är en kombination av att chaufförerna inte hittar tillräckligt bra och att de inte har en tillräckligt bra utbildning för att möta ett kundbehov med mänsklig hänsyn.

Grunden till dessa onödiga saker som händer inom Färdtjänsten kan dock ändå inte läggas på den enskilde chauffören utan måste naturligtvis  läggas på de ansvariga och hur de utbildar chaufförerna och hur de uppenbart regida reglerna ska tillämpas.

 

Skärpning Färdtjänsten!

Tänk på att just Du är en människa.

Men att den Du just nu ser på också är en människa.

Tänk på att den Du ser på också tänker på att denne är en människa.

Men att när Denne ser på Dig så är Du också en människa.

 

KH Michael Öjermo har ett intressant litet inlägg i KT

Själv var jag tyvärr inte med på Världens fest i Malmö men tycker att KH Michael Öjermo,s lilla inlägg i KT har flera saker att fundera över.

Hur ser vi på de ”andra” när de sitter bland oss?
Hur är kunskapen om de ”andra”? Där de förrut verkade? När de nu är här?

Hur ser vi på de ”andra” som har samma religionstillhörighet som ”jag” ? Hur ser vi på de ”andra” med en annan religionstillhörighet som ”jag” har?

Vilka kunskaper och vilken vilja finns egentligen inom SvK att skaffa sig svar på frågeställningarna ovan?

 

 

 

Ser vi början på demokrati och möjligtvis en sekulär stat i Libyen?

Efter oroligheterna och morden på västerländska diplomater i Libyen så ser vi något helt annat ske  i Libyen än i andra arabiska stater.

 

Folket i Libyen går ut på gatorna och protesterar mot de inhemska beväpnade grupperna. De kräver stopp för alla vapen och allt våld som följer i dess spår. De protesterar och angriper de beväpnade milisgrupperna och driver dem på flykt enbart genom att i princip visa på sitt stora missnöje med milisens metoder. De ropar att de västerländska diplomaterna var deras vänner!

 

De styrande å sin sida går i det läget hand i hand med folket och avser att avväpna alla milisgrupper och anser att det inte ska finnas beväpnade grupper som inte står under statens kontroll. De olika milisgrupperna är nu på flykt i sitt eget land och förhoppningsvis kan de till stor del upplösas.

 

Det är naturligtvis lång väg kvar att gå men förhoppningsvis är detta ändock en början. Grunden för en sekulär och demokratisk stat är att militär och polis står under statlig kontroll.

 

Vi kan bara hoppas att detta är början till demokrati i Libyen och att denna utveckling kan accelerera och kanske därmed också stå som måttstock för de övriga arabiska stater där många människor är villiga att offra sina liv för frihet och demokrati.

Motkrafterna är dock starka.

Låt oss alla hjälpa de goda krafter som strävar efter demokrati och gärna en sekulariserad stat.

Låt oss stödja de krafter som strävar Mot våld och vapen.

Låt oss stödja det Libyska FOLKET på det vis som var och en kan bidra med!

 

 

Liturgiska sången knäckte mig……

 

 

.eller så var det Yohannas många goda mögelostar 🙂

 

 

 

Efter en tisdag i sängens tecken så tyckte jag att jag mådde oförskämt bra på onsdagen o den dagen tillbringades i ett höstfint Uppis med en kanongod lunch med Sushi och Wok.

 

På eftermiddagen så hade jag och en del andra bekanta en massa sjönsjungande gemensamma liturgiska sångövningar. Ja okey då….min röst kanske inte är riktigt anpassad till musik med en grund i 300 talet efk och ordet sjönsjungande kanske inte är direkt tillämpligt. Det låter kanske mer som en skördemaskin från 1930talet som gått slut på olja. Men de maskinerna var ju också viktiga. På sitt sätt.:)

 

Kanske var det just detta som knäckte min röst?

 

Men man skulle också kunna säga att skördemaskinens röst redan var påverkad av det som sipprar i halsen. Det förklarar ju också sångresultatet och Det förklarar i så fall också varför jag inte såg några hundar i Uppis när jag sedan jäktade till tåget. AAOOOoouuuyyyiiiiii……… ?

 

 

 

När kvällen kom, kom den också med det där lite stickandet i halsen. Ungefär som när man somnat med benet och det börjar vakna till liv igen, fast här då inombords. Naturligtvis eskalerade symptomen och det var svårt att somna och dessutom vaknade jag efter 3,5 tim sömn. I vanliga fall kan man härda ut en dag efter så lite sömn men med ett ansikte o näsa som någon under natten gjort för mycket botoxövningar på och dessutom med en hals som nu mer hade en liknelse av ett tvättbräde där det sakta rinner fotogen på så gav jag upp. Bäddade ner mig och klädde på mig med massor av diverse mysisar för att stänga ute kylan, bara ibland avbrutet av ett desperat avslitande av alla lager på lager för att kroppen helt plötsligt hade skiftat från istid till en begynnande vulkaninfarkt.

 

Naturligtvis hade jag kunnat visa mig stark och manlig och pallrat mig iväg men eftersom enskild liturgisk sång stod på programmet och jag nånstans har hört att man inte ska anstränga rösten vid begynnande förkylning (ibland är minnet ovanligt bra 🙂 ) så tog jag det säkra före det osäkra.

 

 

 

Nu försöker jag bota och piggna till meddels en Toddy gjord på Te, en stor klick honung, ett stänkande av lime och toppat av ett ihällande av whisky. Fasiken vet om det hjälper mot förkylningen. Men jag ska ändå ta en till så piggnar jag nog i alla fall till. Ett av två syften är ju ändå rätt bra. Botandet får nog kroppen själv klara av.

 

 

 

Ja ja ja……jag är Man och får därför klaga lite när jag är sååååååååååå sjuk 😉

 

 

Det är skönt med en tupplur efter lunchen!

image

Höst i Uppis!

image

Hösten är här. Färgerna sprakar.

image

Solig eftermiddag i Stan. Vart fotar jag ifrån?o

image

Det här tycker jag…

……inte bara är bra, roligt, satiriskt utan också oerhört viktigt! Vi är alla människor. Främlingsfientlighet i alla dess former måste belysas och bättre än med satir och humor kan det inte bli.
(bilden ”lånad” av Inte rasist, men på Fb)

 

En eldfängd solnedgång. Nu är det dags att jaga bort alla vildsvin.

image

Nog är ändå hösthimlen lite speciell och vacker

image

Nu börjar solnedgången tidigare.

image

Orkade inte fiska idag. Tur att City Gross fiskavdelning finns.

image

På golvet av Vintergatans glimrande augustinattsmörker förnimmer jag nu den existensiella kärleksfulla evighetens varma omfamning.

image