De ”ickebeskurna” ropar återigen på att beskära religionsfriheten!

I dagens SvD går återigen Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark, Prästen Annika Borg och f.d socialministern Bengt Westerberg i replik mot Journalisten mm Göran Rosenberg,s inlägg den 20 dec 2011.

Tyvärr fortsätter Christer Sturmark med ett språk som tyder på att det enbart är Han som kan ha rätt och att alla andra missförstår allt som han säger. Det är synd att Christer fortsätter på en konfrontationslinje med alla som har divergerande åsikter än han själv. Ett lugnt replikerande utan hånfullhet borde göra hans åsikter mer läsvärda.

Den här debatten har varit på tapeten ett tag nu under senhösten/vintern och förbundet Humanisterna har även för flera år sedan drivit liknande kampanjer. Den grundläggande hållningen ifrån Sturmark mfl är varken en hållning som bygger på enhetlig medicinsk evidens eller har ett stöd i Barnkonventionen.

Jag har behandlat hela frågan i ett långt blogginlägg den 24 november med hänvisning till bla Barnkonventionen och religionsfriheten.

Lektorn i Etik och MR, Susanne Yngvesson har också kommenterat omskärelsedebatten i SvD den 2 jan 2012 

Professorn och prästen Anders Runesson tar också upp debatten i Kyrkans Tidning.

 

Bloggaren Emmausvandrarna tar även upp frågan.

Vi bör i debatten även komma ihåg att många människor låter omskära sina pojkar även fast de inte har en religiös grund. I USA exempelvis är det mycket vanligt bland icke religiösa och Kristna att omskära sina pojkar. Det handlar INTE, som debattörerna Sturmark mfl gör gällande, att det skulle handla om stympning och ett mycket allvarligt ingrepp. Under sakkunnig medicinsk ledning är det ett relativt lindrigt ingrepp. Frågan om vad som de facto händer om staten skulle förbjuda omskärelse borde analyseras bättre. Tror någon på fullaste allvar att omskärelsen skulle försvinna? Nej, självklart inte, utan den skulle hänvisas till icke medicinskt kunniga människor med Mycket stora och allvarliga risker för barnen som följd.

Att ropa på förbud är att säga att ” vi vill att barnen som ska omskäras ska utsättas för allvarlig fara till sitt liv”.

Det handlar definitivt inte om att ”sätta barnet i centrum” som Sturmark uttrycker det. Tvärtom!

Och kanske vi här börjar närma oss pudelns kärna. Både Sturmark och Borg har det senaste året gjort sig kända för att i olika sammanhang uttrycka sig nedlåtande om religiositet och andra religioner i synnerhet, speciellt Islam har fått stå i skottgluggen. (även fast debattörerna försöker släta över sin syn på Islam genom att kalla det som att det handlar om en ”Identitetsdiskussion” inom Svenska Kyrkan, såsom Borg har uttryckt det)

Det finns dock ett allvarligare problem än frågan om omskärelse av pojkar under medicinskt kontrollerade former.

Detta är frågan hur ett fåtal medieglada ”intellektuella” debattörer kan få utrymme att skapa opinion i en fråga som är mycket sammansatt med mycket divergerande medicinska utlåtanden från olika experter och där debattörerna kan få utrymme att omtolka Barnkonventionen utifrån ickejuridiska principer. ( eftersom deras hänvisning till nämnda konvention uttrycks i ord som att ”intentionen” torde vara att förbjuda omskärelse, vilket inte står att finna i förarbetena). Detta ställs då emot alla de människor som ifrån sitt djupaste inre känner att detta är en mycket viktig fråga för deras religionsutövning och mänskliga identitet. Alla de människor som förutan sin omskärelse inte skulle känna sig delaktig i sin religionsutövning och därmed för dem inte vara delaktiga i det mänskliga livet. Alla de människor kämpar mot många orättvisor i vårt land ska nu även få se sin grundlägga mänskliga religionsidentitet få stå i skottgluggen från diverse välbeställda ”svenska” debattörer.

En annan fråga som sopas under mattan är den faktiska frågan vad föräldrarna har för ansvar och om inte deras omdöme ska få gälla över deras egna barn? Varför ska helt plötsligt inte föräldrarnas rätt över sina barn, vilket också finns stadgat i Barnkonventionen, få gälla?

10 kommentarer

 1. […] Omskärelsefrågan har jag tagit upp flera ggr här på bloggen. Bla Här och här. […]

 2. Är du även för kvinnlig omskärelse?

  • Kvinnlig omskärelse sker på ett helt annorlunda sätt med mycket stort lidande för flickan och dessutom(oftast) bortagande av väsentliga delar av kvinnans könsorgan. Detta är också genom läkarprofessionen konstaterat och jag har inte funnit några seriösa läkare som jämfört manlig omskärelse med kvinnlig. Dock verkar det i den ickeprofessionella debatten som så att en del tror att det är samma sak.

   Den religiösa aspekten är också intressant. Den manliga omskärelsen är en betydande del av den religiösa identiteten och även i den mänskliga identiteten för många av de människor som tillhör den religiösa gruppen eller den folkliga gruppen (judar exempelvis kategoriseras inte enbart efter en religiös hållning)
   Det finns också hos den icke informerade allmänheten en tro på att kvinnlig omskärelse har med religion att göra. Ingen av de religioner som brukar behandlas i frågan (judendomen resp Islam) har i sina skrifter eller i sitt religiösa uttövanden några krav på kvinnlig omskärelse. Däremot finns det vissa kulturer som påbjuder kvinnlig omskärelse men detta har då inte med religionen att göra utan är , oftast, ett utslag av en patriarkalisk syn på kvinnan där mannen ser kvinnan som en egodel som han ska bestämma över. Därmed ska inte kvinnan få ta del av vad ett kärleksliv borde föra med sig anser mannen.

   • Nja. Kvinnlig omskärelse (ofta kallad könsstympning) finns i ett antal varianter och en vanlig form är att man skär bort den del av klitoriskappan som kan ses som den kvinnliga motsvarigheten till mannens förhud. De bägge anatomiska strukturerna heter för övrigt båda preputium på latin. Om något så är den kvinnliga omskärelsen något mindre invasiv då de strukturer som tas bort är mindre. Av ditt tidigare resonemang att döma antar jag att du är för även denna typ av kvinnlig omskärelse?

    Nä just det, det var ju det religiösa också. Då tar vi tag i det med.

    I Islam kallas kvinnlig omskärelse khifad och påbjuds i första hand av vissa sunniter. För de som tillhör rättskolan Shafi är det t.o.m. en religiös plikt.

    Omskärelse är kontroversiellt inom Islam. Och de finns skilda uppfattningar om hur de hadither, som vissa menar att Muhammed uttalar stöd för kvinnlig omskärelse i, ska tolkas. En majoritet av världens muslimska kvinnor är inte omskurna, men religiöst motiverade omskärelser är relativt vanligt förekommande i Afrika.

    Hur skulle du sig då ställa dig till en religiöst motiverad borttagnng av en flickas preputium? I konsekvensens namn antar jag att du är för det. Om man lägger till borttagning av de inre blygdläpparna då? Risken för komplikationer eller men skulle nog vara ganska liten med tillgång till modern västerländsk vård. Är det ok?

   • Nja 🙂
    Du har helt rätt i att kvinnlig omskärelse kan ske i ett flertal olika varianter. Allt ifrån relativt ”lindriga” ingrepp till relativt stora ingrepp med borttagande av hela el delar av klitoris och även blygdläpparna. Diskussioner förekommer också huruvida detta påverkar kvinnan eller inte. Någon Entydig evidens står inte att finna. Kvinnor som intervjuats ger olika svar angående problem och även hur njutningen påverkas. Det är inte heller otänkbart att svaren inte enbart kan kopplas till den fysiska situationen utan det är naturligt att svaren påverkas av den kontextuella miljön. Dock är det lagstadgat i framförallt många länder i väst att kvinnlig omskärelse är förbjudet. (om jag inte missminner mig så kom lagen i sverige i början av 80talet och i USA i slutet av 90talet)
    Hur och varför den kvinnliga omskärelsen förekommer är omtvistat. Jag lutar dock åt att det, åtminstone i de mer omfattande åtgärder av kvinnlig omskärelse, tyder på ett patriarkaliskt förhållningssätt.

    Är Jag då för kvinnlig omskärelse? Varför skulle jag vara ”för” någon omskärelse ur ett medicinsk perspektiv överhuvudtaget. (Kvinnlig omskärelse är dessutom förbjudet enligt lag.) Detta innebär att Jag helst skulle se att även manlig omskärelse inte förekom.
    Debatten däremot tar alltför mycket hänsyn till de grupper(ofta professionella ”tyckare” som ofta är emot all religion överhuvudtaget) som står utanför de som är direkt involverade av den manliga omskärelsen, dvs de religiösa troende människorna.

    Därmed kommer då den religiösa aspekten.
    Den manliga omskärelsen finns väl dokumenterad i olika religioners urkunder. Detta kan man naturligtvis diskutera över vad man tycker om när man står utanför religionen ifråga men framförallt borde det vara de som är inblandade i dessa religioner att försöka få en modell som passar i nutid.
    Majoriteten ser dock manlig omskärelse som en väsentlig del av den religiösa identiteten. Men det finns också många grupper inom resp religion som inte anser detta och även de som protesterar.

    Den kvinnliga omskärelsen är precis som du säger religiöst motiverad i vissa områden. Som mycket inom religionen måste man dock se vad som har motiverat detta ställningstagande. Någon enhetlig grund för kvinnlig omskärelse står inte att finna i urkunderna (Bibeln resp Koranen) Dock har kvinnlig omskärelse även förekommit inom Judendom som inom Kristendom i vissa små grupperingar. Den grupp som menar på att tolkningen av Haditherna påbjuder kvinnlig omskärelse är i stark minoritet inom den teologiskt kunniga och inflytelserika delen av Islam.Dock förekommer den bland ”vanliga troende” i många samhällen.
    Därmed bör man kunna sluta sig till att det absolut mesta av den kvinnliga omskärelsen är kontextuellt motiverad och ofta motiverad ur gamla sedvänjor som sedan har ”införlivats” av de som i den kulturella kontexten har att tolka religionen.
    Men som med alla religioner så måste uttövarna av dessa inom sig motivera sina egna ställningstaganden. Det är de som är anhängare av religionen som måste diskutera huruvida det är viktigt med omskärelse eller inte. Det är inte de som står utanför religionen ifråga som ska bestämma.

    Eftersom även religionsfriheten finns som en stark rättighet i MR på olika nivåer så anser jag att man måste respektera uttövarna av religionerna ifråga och vad De anser vara det viktiga.Manlig omskärelse anses ofta som mycket viktig medan kvinnlig omskärelse inte anses vara det.

    Som icke anhängare av religionerna kan jag naturligtvis sätta frågetecken inför deras religiösa yttringar och de religiösa sedvänjorna. Men jag anser att man faktiskt måste respektera varje människas ställningstagande inom sitt religiösa liv.

    Nästa fråga som många bara springer ifrån är just frågan om vad som händer om vi INTE ifrån samhället/ Statens sida tillhandahåller manlig omskärelse? Tror någon på fullt allvar att detta kommer att upphöra bara för att en lag instiftas av den sekulära staten? Jag tror absolut inte det. Jag är fullt övertygad om att de barn som behöver en medicinskt kunnig personal när det handlar om manlig omskärelse kommer att kastas ut på en svart marknad med stor risk för icke överblickbara konsekvenser för barnet ifråga.
    Om man hävdar att ett förbud av manlig omskärelse för barnet ifråga handlar om barnets säkerhet och integritet tycker jag man är mycket egocentrerad för för barnet måste det vara bäst att komplikationsrisken minimeras. DET är att tänka på barnet.
    Att hävda förbud mot manlig omskärelse är att dels att hävda att religionsfriheten för stora grupper ska inskränkas men än viktigare är man hävdar att man som utomstående tänker på barnets bästa när det reella scenariet är det direkt motsatta. De som hävdar förbud tänker mer på sin egen ställning eller tänker mer på sin egen hållning mot religion än att tänka säkert för barn. Det är ett själviskt förhållningssätt.

    Tack för dina inlägg .
    De var intressanta men kanske inte speciellt nya. Nu avslutar jag omskärelsedebatten här på sidan. Mina inlägg finns ju på många andra håll.
    Tänk gärna på barnen också. 🙂

   • Vi kan absolut avsluta debatten, även om jag fortfarande väntar på ett rakt svar på min inledande fråga.

    Jag menar att religionsfrihet på intet sätt ger en ett carte blanche att bryta mot andra lagar bara för att man kan motivera det med ett religiöst påbud. Enligt Gamla Testamentet är man t.ex. tvungen att döda de människor som arbetar under sabbaten. Ingen frisk människa skulle kunna hävda att detta påbud borde ha företräde framför svensk brottslagstiftning.

    Du skriver:
    ”Men jag anser att man faktiskt måste respektera varje människas ställningstagande inom sitt religiösa liv.”
    Jag håller till viss del med. Vill en person omskära sig ska inte samhället lägga sig i. Men diskussionen handlar inte om det, den handlar om barnet som tvingas till det.

    Jag hävdar att du ska ha rätt att omskära dig, pierca dig, tatuera en enorm örn på din rygg, skära av dina örsnibbar eller nästan vad som helst som inte ställer till men för någon annan. Men om du gör detta med ditt barn begår du ett övergrepp.

    Att göra det förbjuda omskärelse på pojkar skulle absolut skapa en svart marknad. Problemet är att ditt argument är precis lika giltigt för omskärelse på flickebarn.

 3. att begära att omskurna själva skall bekämpa detta är som att be svenska staten om ett register med vilken etnicitt alla utlevande bögar har.

  • Enligt min åsikt finns det inget att ”bekämpa”. Grunden som Sturmark mfl framför är tagen ur sin kontext och inte grundad på medicinsk enhetlig evidens eller på juridisk hållbar argumentation.

 4. 1.länder som skribenten aldrig besöker eller vill vistas i består av omskurna män.
  2.mest våldsamma områden i världen med konstant krig likaså.
  3..tjejer som tvingas ha på sig nigab slöja osv är alltid gifta med omskurna män.
  4.överallt där sex är extremt tabu å föräktenskapliga relationer likaså består av omskurna män
  5.i europeisk kultur som olympiska spelen deltar aldrig omskurna män i lika hög grad.
  6

  • Nu vet jag inte om jag förstår dig rätt.
   1) Är jag skribenten? I så fall har jag varit på många håll i världen där omskurna män vistas.Ofta trevliga ställen.
   2) Om det finns fler krig där omskurna män finns har jag aldrig sett någon evidens över?! Ett av de länder som för mest krig i världen under de senaste 50 åren är också troligen det land som har mest omskurna män nämligen USA.
   Dessutom kan vi konstatera att det område som har mest muslimska män är Europa. Det bor betydligt fler muslimer i Europa än det gör i tex Arabstaterna. Huruvida detta har haft betydelse för de Europeiska krigen låter jag vara osagt. Funderar ändå på hur en sådan person som Hitler som ändå får sägas vara den personifierade orsaken till det senaste stora kriget i Europa ställer sig till kommentatorns påstående.
   3) Huruvida kvinnor ”tvingas” till att bära slöja är diskuterat och själv vet jag många som absolut självmant bär slöja.
   4) Troligen har den kristna västerländska världen varit det område där sexualiteten bekämpats hårdast. Vilket iofs är märkligt eftersom i den kristna grunden inte finns mycket som talar för sexuell avhållsamhet. ( förutom Paulus och Jesus då *skratt*) Däremot har den kristna traditionen förespråkat sex inom äktenskapet.
   5)Jag har aldrig själv gjort en nogrann kontroll över de manliga olympiska deltagarnas eventuella förhud eller icke. Kanske har kommentatorn gjort detta?
   Dock kan jag konstatera att det absolut vinstrikaste landet i de olympiska spelens historia är USA och där är massor av män omskurna oavsett religionstillhörighet. Det ingår i princip i USA,s ”kultur”.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s