De icke beskurnas försök att beskära friheten….

……..utformas på DN debatt den 18 november.

Att man i Sverige får omskära barn tack vare religiösa skäl är en lagstadgad rättighet som förbundet Humanisterna propagerat emot ett antal ggr under det senaste årtiondet. Nu har de ingått en allians (ohelig?) med diverse andra debattörer för att föräldrar inte ska få bestämma över sina barns religösa tillhörighet.

I debatten framför de bland annat att det skulle vara till men för gossebarnet om den omskärs och att det skulle strida mot ”intentionerna” i barnkonventionen.

Flera av debattörerna har under det senaste året i olika dabattartiklar klargjort sin synpunkt MOT religion överhuvudtaget som tex Sturmark eller som i Annika Borgs fall MOT religioner som inte är hennes egen eller såsom hon anser att Kristendomen ska tolkas.

Frågan om att omskära eller inte omskära är en svår fråga och måste behandlas med olika överväganden. I DN debattartikeln anser jag inte att debattörerna tar de olika konsekvenserna på tillräckligt stort allvar.

Grunden i den svenska lagstiftningen ligger dels på den medicinska säkerheten för individen och eftersom det nu handlar om barn så är lagstiftningen utifrån Barnkonventionen dessutom tillämplig.

Det handlar också om de mänskliga rättigheterna till att utöva sin religion.

Grunden för att omskära ett gossebarn är mycket stark i flera religioner. Det är naturligtvis helt fritt att tycka illa om religioner, eller enbart tycka illa om vissa speciella. Om man dock propagerar emot grundläggande saker i olika religioner och även försöka påverka den sekulära staten att stifta lagar som går emot de olika religionernas grunder så försöker man därmed gå emot de fria mänskliga rättigheterna som pratar om varje människas religionsfrihet.

En av grunderna i DN debattörernas hållning är den medicinska dvs att det är farligt att omskära ett barn. Debattörerna tar tom ordet ”stympning” som ledord vilket det naturligtvis inte är fråga om. Den medicinska proffesionen, som jag kan se det, är absolut inte enig ifråga om detta är ett svårt och farligt ingrepp eller inte. Vissa förespråkar omskärning tom utan religiösa förtecken, vilket är mycket vanligt i ex USA och andra påpekar att det tar resurser från den övriga verksamheten ( barnkirurgisk förening 2008) men inte att ingreppet i sig är speciellt svårt eller farligt.

Eftersom grunden är stark för omskärelse i flera religioner så är nog de flesta debattörer ense om att enbart för att det stiftas en lag i ett land så kommer inte omskärelsen att försvinna. Förhållandet man då kommer att hamna i handlar om att man gör medicinska ingrepp på barn under helt okontrollerade former. Man kastar därmed ut barnets väl och ve framför vissa gruppers principer. Om Sturmarks, Borgs ”intentioner” skulle genomföras kommer därmed barnen att utsättas för en mycket stor medicinsk, fysisk och psykisk risk.

Är detta i linje med Sturmarks, Borgs mfl generella synsätt om hur man ska se på andra människo och deras hälsa?

Detta synsätt som därmed Sturmark, Borg med flera framför är enligt min mening att frångå Barnkonventionen. Den konvention som har till syfte att ta tillvara barnets rättighet. 

Är då barnkonventionen helt klar ifråga om att omskära gossebarn. Det svaret torde med eftertryck kunna besvaras med Nej! Detta har också DN debattörerna konstaterat eftersom de använder sig av ordet ”intentionerna” i sitt inlägg. Det vill säga de tar INTE, vilket är brukligt, och hänvisar till konventionens förarbeten när de inte uttryckligen hittar stöd för sina åsikter i Barnkonventionen utan de anser att just deras synsätt är det som barnkonventionen ”egentligen” uttrycker. En anmärkningsvärt subjektiv analogi.

Vad kan man då utläsa ur Barnkonventionen?

Barnkonventionen kan framförallt med hänvisning till Artikel 14 tolkas som att barnet har rätt till ”sin” religion.

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”

Förutom ovanstående artikel så poängteras föräldrarnas enorma betydelse för barnet vilket bla kommer till uttryck i Artikel 18:

Artikel 18
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

I Artikel 24 pkt 1 säkerställs barnets rätt till sjukvård

Artikel 24
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.”

I Artikel 30 poängteras barnets rätt till sin grupps religion:

Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk”

Svaret utifrån ett barns perspektiv och med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen speglar med tydlighet att DN debattörernas hållning definitivt inte kan anses tyda på ett klart ställningstagande för barnens bästa.

Om man är välvillig kan man möjligtvis tyda Barnkonventionen som att den är lite oklar angående omskärning av gossebarn.

Det är därför viktigt att titta på andra lagar och konventioner. Vi kan bla se på Religionsfrihetslagen och EKMR

Eftersom just omskärelse är en grund i flera religioner kan man exempelvis se vad som står i Religionsfrihetslagen (1951:680) Lagen börjar med :

§ 1 ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion….”

I EKMR ( Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)  står det bla:

Artikel 9

Pkt 1 ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offnetligt eller enkskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iaktagande av religiösa sedvänjor”

Pkt 2 ”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri och rättigheter.”

Med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen och friheterna enligt lag och konventioner torde det stå tämligen klart att DN debattörerna med Sturmark och Borg i spetsen vill inskränka de mänskliga rättigheterna för barn och föräldrar med hänvisning till mycket oklara medicinska förhållanden. Det är anmärkningsvärt att framförallt Sturmark men kanske även prästen Borg så tydligt vill frångå de mänskliga rättigheterna. De rättigheter som de så ofta hänvisar till och framhåller i andra sammanhang.

Det är inte ofta jag håller med de nuvarande folkpartisterna men i den här frågan har Integrationsminister Erik Ullenhag svarat föredömligt på DN debattörernas inlägg.

På domprosten Åke Bonniers blogg går det också att läsa diverse synpunkter.

Kyrkans tidning har också observerat DN debatten här och här

Min åsikt är som oftast att man måste vara oerhört försiktig när man uttalar sig om andra religioner än sin egen. Det är mycket lätt hänt att man enbart ser sin egen kontext och glömmer att andra kontexter har helt andra synsätt. Att som DN debattörerna belysa en fråga utifrån ett mycket snävt och dessutom inte tillräckligt enhetligt medicinskt perspektiv tyder på rent av dåligt omdöme.  

Att omskära sitt gossebarn är för så oerhört många människor och för så många utövare av flera religioner  en grundpelare och därmed mycket känsligt. Att ifrågasätta dessas rätt till sin religionsutövning är att gå in i det innersta hos dessa människor. Framför allt är det mycket olyckligt att inte prästen Annika Borg har mer förståelse för det djupa inre hos den religiösa människan.

6 kommentarer

 1. […] har jag tagit upp flera ggr här på bloggen. Bla Här och […]

 2. Hejsan!
  Jag tycker ditt inlägg är ett utmärkt exempel på något man ser allt för ofta i de flesta debatter. Nämligen ett ändlöst babbel runtomkring ämnet, gnäll på alla andras åsikter, men ingen egen åsikt baserad på ett eget ställningstagande (och argumentation därför). ”Min åsikt är som oftast att man måste vara oerhört försiktig när man uttalar sig om andra religioner än sin egen” är det närmsta en åsikt jag kan se i din text. Det är ju dock ingen åsikt i sakfrågan, utan har att göra med hur själva debatten förs. Resonerande i all ära men varför, ägna så mycket plats till barnkonventionen o s v? Det hade varit intressantare att få reda på hur DU tänker. För det gör du väl?

  Själv tänker jag att det säger sig självt att det är fullständigt orimligt att tro att GUD skulle ha någon åsikt om omskärelse. Det låter lite för ytligt. Lämna honom utanför, som vi brukar göra när vi stiftar lagar i vårt sekulära samhälle är min åsikt.

  PS: Jag tycker det vore rätt att lagstifta emot eftersom det är ett löjligt och onödigt övergrepp mot små barn 🙂

  • Hejsan själv ! 🙂
   Man kan naturligtvis tycka att andra som ägnat många års tid i olika sammanhang att studera, arbeta med och diskutera en fråga enbart har skaffat sig kunskap som gör att det (för en del) då kanske kan ses som ett babblande runt ikring ett ämne. Eller så kan man välja att se att ett ämne har många olika aspekter och att det oftaär många faktorer att ta hänsyn till. Detta gäller naturligtvis enbart om man vill försöka att se andras åsikter än bara sina egna.
   Om man läser och förstår de debattinläg som jag fört fram i olika sammanhang och de blogginlägg jag gjort i just den här frågan (2-3 st?) torde det stå tämligen klart vad jag anser.
   Du anser att man ska lämna Barnkonventionen utanför? Hur resonerar du då? Att man inte ska tänka på barnen, är det det du menar?
   Grunden som har fört upp omskärelsediskussionen på agendan igen är just ett antal högljudda proffstyckares implicerade åsikt om att en omskärelse av pojkar strider just emot Barnkonventionen. Tyvärr för dessa så är det tvärtom. Det är tydligt om man försöker läsa konventionen och förstår vad som står däri. Ditt ”ps” är just ett sådant tyckande som inte tar hänsyn till barnen. Att Barnkonventionen finns är just för att försäkra barnen rättigheter.
   Därför är ditt tyckande om lagstiftandet rätt intressant. Man får naturligtvis tycka vad man vill. Ibland kan det dock vara bra att ha lite evidens för sitt tyckande.

   Huruvida Gud har någon åsikt eller inte har inte Jag en aning om. (Men Du kanske har en direktkontakt så att Han har sagt det till dig? Eftersom du så kategoriskt anser att just Du vet vad Han har för åsikt i olika frågor. *smile* ) Däremot respekterar jag de människor som har en tro där en omskärelse av pojkar är en mycket viktig funktion i deras identitet, i deras religion, i deras kultur.
   Jag respekterar också de lagar och konventioner som är gällande och har stadgats.Vi har redan en lag om omskärelse i Sverige!

   Det finns en problematik när du säger ”stiftar lagar i vårt sekulära samhälle”. Vårt samhälle är inte sekulärt. Det är en orimlighet. Däremot är den demokratiska och beslutande makten grundat på sekulära principer. Att komma ihåg är också att upprinnelsen till många lagar och hur vi resonerar fram oss till dessa står att finna grundat i den kristna historiska kontexten.
   Eftersom du vill ändra på gällande lagstiftning och konventioner om mänskliga rättigheter som har stiftats i vårt sekulära ”samhälle” (dvs stat) och övriga värld så kanske du har en annan livsåskådning som vill begränsa de mänskliga fri och rättigheterna. Det är inte min åsikt i alla fall. Jag är mycket tydligt För de mänskliga fri och rättigheterna. Däribland religionsfriheten.

   Hur tycker Du det skulle kännas rent personligt om Du vet att Du har varit med och genomdrivit en Lag som går emot MR och inskränker de mänskliga rättigheterna? Hur skulle det kännas för Dig när du ser att barn tvingas ut på en svart marknad med diverse ”kvacksalvare” som agerar under smutsiga och icke medicinska former och där pojkarna inte får bedövning och ingrepp under helt okontrollerade former med risk för infektioner od?
   Jag skulle tycka det vore väldigt jobbigt för mitt samvete att veta att man har medverkat till en sådan utveckling där barn riskerar sin hälsa.

   Hej hopp
   //M

 3. […] har behandlat hela frågan i ett långt blogginlägg den 24 november med hänvisning till bla Barnkonventionen och […]

 4. Bra skrivet!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s