Citat av en bred och tänkvärd ”gube”!

 

 

En lögn är som en snöboll. Ju längre man rullar den, desto större blir den. / Martin Luther

 

Ingen människa är så dålig att hon inte har något gott i sig. / Martin Luther

Nu e man nog rätt sné…..

……..men inte på någon annan utan enbart på att man e självsné…..

 

Livet är rätt konstigt eller så vill det säga en något ibland?

När man efter en tydligt trött natt försöker räta ut lederna och syresätta kroppen för att om möjligt slääääpa sig ur bingen så undrar man naturligtvis varför? Varför ska man utsätta sig för denna enorma prövning varje måndag?

Till slut börjar även syret ta sig upp till huvudsvålen och iaktagelseförmågan börjar så smått krypa fram ur ögonlimmet och man kommer på den brillianta idéen att åtminstone komma undan motionscykeln för en dag! Man skyller självklart på den totalstukade foten som just den här morgonen naturigtvis inte lämpar sig att trä in i några slags skoslag för att kunna trampa runt framför morgonTv som en slags radiotjänstdynamo. 💡

Aha…en trötthetsekvation mindre åtminstone…då börjar man också rannsaka sitt inre för att kanske kunna hitta några fler gångbara ursäkter för att kanske inte ens behöva åka till det ställe där man borde vara varje måndagsmorgon. Men! Helt plötsligt känner man att energin kommer fram och man slutar med att hitta på ursäkter och känner att nu har man tid att hinna uträtta en massa saker innan den hebreiska världen pockar på uppmärksamheten. Men först, ja först kan man självklart ägna sig åt den där intressanta sportpanelen i TV rutan?!…………

Sakta, sakta kommer känslan krypande…den där småstickande känslan upp utefter armen, axeln, rygg och nacke att något spänner, något drar ihop sig och på bara 15 minuter sitter man i en snéposition i den rymliga fåtöljen som nu med ens har blivit till ett svåröverstigligt hinder för att kunna resa sig upp. Bilden av en musfälla blixtrar fram för ens inre. Bilden av att aldrig komma loss. Smärtan fortplantar sig och man finner sig helt plötsligt i den situationen att man absolut inte vill ha några ursäkter. Tanken kommer varför man helt plötsligt när man väl hade bestämt sig för att gå iväg och till och med såg framemot en mycket aktiv dag inte kan röra sig smärtfritt. Knappt kan röra sig överhuvudtaget.

Men vad, vad försöker livet säga en?

Känslan av att inte kunna röra sig mer denna dag är överhängande. Liniment, tabletter och en säng syns som helt oöverstigliga hinder att kunna ta sig för.

Dagen i ett resperatortillstånd tar sin början och funderingarna finns hela tiden där. Varför? Varför just nu? Idag?

Det krampande tillståndet, det omöjliga tillståndet av snéhet, det ohyggliga tillståndet av den krypande stickande molande obeskrivliga värken kramar ens yttre och inre. Den ohyggliga har slagit klona i en, den mörka kraften, den dånande förgöraren har kopplat sitt obönhörliga grepp och det tysta mörkret i social ensamhet är enda vägen!

Livet är spärrat!

Kroppen är inspärrad!

Nackspärren har slagit till! :mrgreen:  😈  👿 

 

Paulus är i Rom

Romarbrevet 13: 5-14, 14: 1-10

 

Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 6Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 7Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. 8Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. 10Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.11Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. 12Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. 13Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. 14Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks14 1Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. 2Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. 3Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom. 4Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt. 5Den ene gör skillnad på dagar; för den andre är de alla likvärdiga. Var och en skall vara fast i sin övertygelse. 6Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren; han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud. 7Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. 8Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. 10Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol

Sakarja visar vägen inför Advent!

Sakarja 9: 7-12

 

7De blodiga vidrigheter de sätter tänderna i
skall jag rycka ur munnen på dem.
De som blir kvar av detta folk
skall också de tillhöra vår Gud,
de skall vara som en släkt i Juda,
Ekrons folk skall vara som jevuseerna.
8Jag vill hålla vakt vid mitt hus
mot härar som kommer och går.
Aldrig mer skall någon förtryckare komma.
Nu är mina ögon öppna
9Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
10Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.
11I kraft av blodsförbundet med dig
skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen.
12Kom tillbaka till borgen,
ni fångar som fått ett hopp!
I dag förkunnar jag:
Jag skall gottgöra er dubbelt.

De icke beskurnas försök att beskära friheten….

……..utformas på DN debatt den 18 november.

Att man i Sverige får omskära barn tack vare religiösa skäl är en lagstadgad rättighet som förbundet Humanisterna propagerat emot ett antal ggr under det senaste årtiondet. Nu har de ingått en allians (ohelig?) med diverse andra debattörer för att föräldrar inte ska få bestämma över sina barns religösa tillhörighet.

I debatten framför de bland annat att det skulle vara till men för gossebarnet om den omskärs och att det skulle strida mot ”intentionerna” i barnkonventionen.

Flera av debattörerna har under det senaste året i olika dabattartiklar klargjort sin synpunkt MOT religion överhuvudtaget som tex Sturmark eller som i Annika Borgs fall MOT religioner som inte är hennes egen eller såsom hon anser att Kristendomen ska tolkas.

Frågan om att omskära eller inte omskära är en svår fråga och måste behandlas med olika överväganden. I DN debattartikeln anser jag inte att debattörerna tar de olika konsekvenserna på tillräckligt stort allvar.

Grunden i den svenska lagstiftningen ligger dels på den medicinska säkerheten för individen och eftersom det nu handlar om barn så är lagstiftningen utifrån Barnkonventionen dessutom tillämplig.

Det handlar också om de mänskliga rättigheterna till att utöva sin religion.

Grunden för att omskära ett gossebarn är mycket stark i flera religioner. Det är naturligtvis helt fritt att tycka illa om religioner, eller enbart tycka illa om vissa speciella. Om man dock propagerar emot grundläggande saker i olika religioner och även försöka påverka den sekulära staten att stifta lagar som går emot de olika religionernas grunder så försöker man därmed gå emot de fria mänskliga rättigheterna som pratar om varje människas religionsfrihet.

En av grunderna i DN debattörernas hållning är den medicinska dvs att det är farligt att omskära ett barn. Debattörerna tar tom ordet ”stympning” som ledord vilket det naturligtvis inte är fråga om. Den medicinska proffesionen, som jag kan se det, är absolut inte enig ifråga om detta är ett svårt och farligt ingrepp eller inte. Vissa förespråkar omskärning tom utan religiösa förtecken, vilket är mycket vanligt i ex USA och andra påpekar att det tar resurser från den övriga verksamheten ( barnkirurgisk förening 2008) men inte att ingreppet i sig är speciellt svårt eller farligt.

Eftersom grunden är stark för omskärelse i flera religioner så är nog de flesta debattörer ense om att enbart för att det stiftas en lag i ett land så kommer inte omskärelsen att försvinna. Förhållandet man då kommer att hamna i handlar om att man gör medicinska ingrepp på barn under helt okontrollerade former. Man kastar därmed ut barnets väl och ve framför vissa gruppers principer. Om Sturmarks, Borgs ”intentioner” skulle genomföras kommer därmed barnen att utsättas för en mycket stor medicinsk, fysisk och psykisk risk.

Är detta i linje med Sturmarks, Borgs mfl generella synsätt om hur man ska se på andra människo och deras hälsa?

Detta synsätt som därmed Sturmark, Borg med flera framför är enligt min mening att frångå Barnkonventionen. Den konvention som har till syfte att ta tillvara barnets rättighet. 

Är då barnkonventionen helt klar ifråga om att omskära gossebarn. Det svaret torde med eftertryck kunna besvaras med Nej! Detta har också DN debattörerna konstaterat eftersom de använder sig av ordet ”intentionerna” i sitt inlägg. Det vill säga de tar INTE, vilket är brukligt, och hänvisar till konventionens förarbeten när de inte uttryckligen hittar stöd för sina åsikter i Barnkonventionen utan de anser att just deras synsätt är det som barnkonventionen ”egentligen” uttrycker. En anmärkningsvärt subjektiv analogi.

Vad kan man då utläsa ur Barnkonventionen?

Barnkonventionen kan framförallt med hänvisning till Artikel 14 tolkas som att barnet har rätt till ”sin” religion.

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”

Förutom ovanstående artikel så poängteras föräldrarnas enorma betydelse för barnet vilket bla kommer till uttryck i Artikel 18:

Artikel 18
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

I Artikel 24 pkt 1 säkerställs barnets rätt till sjukvård

Artikel 24
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.”

I Artikel 30 poängteras barnets rätt till sin grupps religion:

Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk”

Svaret utifrån ett barns perspektiv och med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen speglar med tydlighet att DN debattörernas hållning definitivt inte kan anses tyda på ett klart ställningstagande för barnens bästa.

Om man är välvillig kan man möjligtvis tyda Barnkonventionen som att den är lite oklar angående omskärning av gossebarn.

Det är därför viktigt att titta på andra lagar och konventioner. Vi kan bla se på Religionsfrihetslagen och EKMR

Eftersom just omskärelse är en grund i flera religioner kan man exempelvis se vad som står i Religionsfrihetslagen (1951:680) Lagen börjar med :

§ 1 ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion….”

I EKMR ( Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)  står det bla:

Artikel 9

Pkt 1 ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offnetligt eller enkskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iaktagande av religiösa sedvänjor”

Pkt 2 ”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri och rättigheter.”

Med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen och friheterna enligt lag och konventioner torde det stå tämligen klart att DN debattörerna med Sturmark och Borg i spetsen vill inskränka de mänskliga rättigheterna för barn och föräldrar med hänvisning till mycket oklara medicinska förhållanden. Det är anmärkningsvärt att framförallt Sturmark men kanske även prästen Borg så tydligt vill frångå de mänskliga rättigheterna. De rättigheter som de så ofta hänvisar till och framhåller i andra sammanhang.

Det är inte ofta jag håller med de nuvarande folkpartisterna men i den här frågan har Integrationsminister Erik Ullenhag svarat föredömligt på DN debattörernas inlägg.

På domprosten Åke Bonniers blogg går det också att läsa diverse synpunkter.

Kyrkans tidning har också observerat DN debatten här och här

Min åsikt är som oftast att man måste vara oerhört försiktig när man uttalar sig om andra religioner än sin egen. Det är mycket lätt hänt att man enbart ser sin egen kontext och glömmer att andra kontexter har helt andra synsätt. Att som DN debattörerna belysa en fråga utifrån ett mycket snävt och dessutom inte tillräckligt enhetligt medicinskt perspektiv tyder på rent av dåligt omdöme.  

Att omskära sitt gossebarn är för så oerhört många människor och för så många utövare av flera religioner  en grundpelare och därmed mycket känsligt. Att ifrågasätta dessas rätt till sin religionsutövning är att gå in i det innersta hos dessa människor. Framför allt är det mycket olyckligt att inte prästen Annika Borg har mer förståelse för det djupa inre hos den religiösa människan.

Nyttiga citat!

Åldern är inte viktig om Du inte är ett vin eller en ost ! /Okänd

 

 

Om man inte får skratta i himlen så vill jag inte komma dit! / Martin Luther

 

 

Rostig och svag?!

Efter en söndag fylld av städande och bortforslande av 10 stora svarta sopsäckar plus diverse batterier, sopborstar, hinkar, bränsledunkar, pappkartonger, ris till soptippen och ett evigt springande med diverse små lökar som ska ner i jorden, stora krukor som ens inre helt oförklarligt säger till en att det inte ska vara jord i dem över vintern, sommarmöbler och grill som ska in i uthus mm  så känner man sig lite ”svag”. 8)

Tyvär har svagheten gått över i en obestämd känsla av att armar och ben liksom flyter ikring, jag känner dem men kan inte greppa något. Ryggen börjar säga att den faktiskt lever fast den har börjat misströsta över att överleva natten. Fötterna skriker ut sin enorma längtan efter en mild knådande försiktig hand med diverse smörjmedel som trycker och rör upp ens inre känslor så att den totala molande smärtan istället kommer att övergå i en känslosam triggipunkts överbelastning.

Det senare skyller jag på det totalt dödsföraktade äventyret att försöka dra upp den ”lilla” roddbåten vilket resulterade i att den i princip sjönk. Självklart kickade det gamla idrottshjärtat in och de mystiska rösterna skrek i ens inre, du klarar det, du är stark, ge inte upp, lite till, ta i lite, bara lite lite till, kom igen, ja kom igen nu……och nog kom den förbaskade båten nästan upp till ytan igen. I alla fall så pass att det gick att frakta den halvflytande polyesterhögen en liten bit till där jag efter en ENOooooooorm kraftansamling nästan fick upp den. Nu ligger den där till två tredjedelar uppdragen på land men dock inte vänd på…för där tog mitt verkliga Jag, det Jag som säger…ska du överleva nu så ge för fasiken upp, överhanden.

 

Det värsta är nog ändå den där känslan av att ”shit jag är inte så stark längre, snart kan ju två ”vanliga” bli lika starka som jag……..”  😆

Det behövs mycket olja nu! Överallt där det kan klämmas in en snutt ska det smörjas! Rosten har tydligen fått fäste? Kan en litenwhiskypinne vara en bra början?

 

Men ändå känns det rätt så bra………………………..(om jag nu bara överlever natten så…..) 🙄

 

 

Domssöndagen———>> En Psaltarpsalm

 

Psaltarpsalm 102

 

102 1En bön av en betryckt, som är modlös och utgjuter sin sorg inför Herren.

2Herre, hör min bön,
låt mitt rop nå fram till dig.
3Dölj inte ditt ansikte för mig
när jag är i nöd.
Lyssna till mig,
skynda att svara när jag ropar.
4Mina dagar svinner bort som rök,
och mitt inre glöder som en ugn,
5mitt livsmod är brutet, vissnat som gräs.
Jag är för matt för att äta,
6jag har magrat av min suckan,
är bara skinn och ben.
7Jag liknar en uggla i öknen,
är som en uv bland ruiner.
8Jag måste vaka,
är som en ensam fågel på taket.
9Mina fiender hånar mig dagen lång,
de gör narr av mig,
brukar mitt namn i förbannelser.
10Jag äter aska som bröd
och blandar min dryck med tårar
11för din häftiga vredes skull,
du som tog mig och kastade bort mig.
12Min levnad är som aftonskuggan,
jag vissnar som gräset.
13Men du, Herre, härskar för evigt,
och släkte efter släkte åkallar dig.
14Du skall gripa in och förbarma dig över Sion,
det är tid att visa det nåd.
Ja, stunden är inne,
15ty dina tjänare älskar Sions stenar,
lider av att se det ligga i grus.
16Folken skall frukta Herrens namn
och jordens alla kungar hans härlighet,
17när Herren har byggt upp Sion
och visat sig i sin härlighet.
18Han har hört de utblottades bön,
deras bön har han inte föraktat.
19Detta skall skrivas ner för kommande tider,
och nya släkten skall prisa Herren,
20när han ser ner från sin heliga höjd,
när Herren från himlen blickar mot jorden,
21lyssnar till fångarnas jämmer
och friger dem som är dömda att dö.
22Herrens namn blir ärat i Sion,
man sjunger hans lov i Jerusalem,
23när folk och riken samlas
för att tjäna Herren.
24Han bröt i förtid min kraft,
han förkortade mina dagar.
25Jag säger: Min Gud,
ryck inte bort mig i livets mitt,
du vars år varar från släkte till släkte.
26En gång lade du jordens grund,
och himlen är ett verk av din hand.
27De skall förgås, men du består,
de är plagg som slits ut,
du byter ut dem som kläder
och de är borta.
28Men du är densamme,
dina år har inget slut.
29Dina tjänares barn skall bo här
och deras barn leva trygga hos dig

Domssöndagen ———————> Matteus

Matteus 13: 44-50

 

44Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

45Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. 46Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

47Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. 48När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. 49Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 51Har ni förstått allt detta?” – ”Ja”, svarade de, 52och då sade han: ”Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt.”

Läser en annons…..

………om myter och förkylningar.

En myt som sågas är ”ät mycket vitlök – då slipper du att bli förkyld”

Längre ner i annonsen står det :

Ät mycket vitlök så blir du frisk.

– Det finns inga bevis på att det fungerar. Men vitlök används traditionellt för att lindra förkylningssymptomen.

Men nog måste det väl ändå stämma att om någon äter mycket vitlök så minskar det förkylningar? Kanske då inte just påståendet att man blir frisk av att äta vitlök men man håller sig självklart frisk.

Ja..jag menar nu inte att just den som ÄTER vitlöken ifråga blir hjälpt utan alla dem som undviker den som är förkyld och just ätit vitlök.

Eller vad tror Du?  8)

Inför Domssöndagen- Paulus predikar.

1 Korinthierbrevet 15: 20-34

 

20Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 21Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. 22Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. 23Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, 25ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26Den siste fienden som förintas är döden, 27ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. 28Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

29Vad skall annars de göra som låter döpa sig för de dödas skull? Om de döda inte alls uppstår, varför låter man då döpa sig för deras skull? 30Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? 31Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden varje dag. 32Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty i morgon skall vi dö. 33Låt inte bedra er. ”Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd.” 34Nyktra till på allvar och synda inte mer! Det finns ju några som inte vill veta något om Gud, det säger jag till er skam.

Inför Domssöndagen – Kristi Återkomst

 

Hesekiel 47: 1-12

 

47 1Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vette åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. 2Han förde mig ut genom norra porten och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på höger sida. 3Mannen började gå österut med mätsnöre i handen. Han mätte upp 1 000 alnar och lät mig sedan vada genom vattnet, som nådde mig till fotknölarna. 4Han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig vada genom vattnet, som nu nådde mig till knäna. Han mätte upp 1 000 alnar till och lät mig vada genom vattnet, som nu nådde mig till midjan. 5Han mätte upp 1 000 alnar till. Nu var det en flod, jag kunde inte vada över den. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod man inte kunde vada över. 6Han sade till mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. 7Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. 8Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. 9Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. 10Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. 11Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. 12Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”

En del enkla citat som man stöter på …..

….är mycket tänkvärda och gör att man, om man tar sig tid, verkligen får reflektera över djupet i den mänskliga samvaron.

 

Här är två exempel:

”Den som letar efter fel finner ingenting annat”

 

”Den som söker strid kommer alltid att finna en orsak”

 

Om man beaktar dessa citat så tycker jag att man får sig en reell tankeställare över hur man själv reagerar ibland och hur en del andra ser på sig själva och på olika saker och händelser.

Kan man ta lärdom av sådana här citat?

Men är det inte nog nu?………

……….ska inte barn få vara barn? Ska inte unga få vara unga?

Allt fler unga kastas ut i sportens hetsjakt i allt yngre år. I mycket unga år får de veta att man måste satsa hårt och skoningslöst för att lyckas. De hetsas till att alltför tidigt specialisera sig på en idrott redan innan kroppen är riktigt utväxt. Av tränare och många föräldrar får de veta att de inte är tillräckligt bra för att vara med i vissa lag och att de måste satsa ännu hårdare för att kunna slå sig in och därmed slå bort fötterna på någon annan ung förhoppningsfull.

 Men vet man redan i mycket unga år vilken som blir bra? Hur många bevis finns det inte på att just det unga underbarnet inte blev bäst utan den som varierade sin träning och fortsatte träna och träna under lång tid blir både starkare och bättre. Utslagningen har nog slagit under fötterna på många barn och unga som om de fått chansen att utvecklas och stimuleras hade nått mycket långt.

Självklart ska unga kunna träna olika idrotter under former där tränandet är en ren njutning och där de får utvecklas i sin egen sunda takt utan all press från tränare, klubbledningar och, inte minst, föräldrar.

Fotbollsklubben Manchester United tar nog ändå priset i att inte tänka på de ungas bästa. De har nu signat en 5 åring, en FEM åring? De påstår att de redan när pojken var tre (3) år gammal upptäckte hans talang.

Är det här riktigt klokt? Hur är föräldrarna skapade som väljer att skicka sin femåring till träningar med äldre unga?

 I tidningarna idag kan vi läsa att  många tre åringar är ute och surfar på nätet? Nog blir många barn duktiga i mycket unga dar men det är nog ändå skillnad på att vara duktiga i hemmets vrår och att lära sig saker som är relativt allmänna men att signas upp av en proffsklubb i fotboll??? Nej!

Var det här det definitiva slutet på 68 rörelsen?

Ni tror nu antagligen att jag fastnat i den revolutionära studentrevolten och kanske den progressiva musikrörelsen. En del av Er fattar säkert inte ens vad 68 rörelsen var för något ?  🙄

Nej! Jag pratar såklart om landskampen i Fotboll mellan England och Sverige på Wembley. Sverige hade innan dagens landskamp inte förlorat mot värdnationen sedan 1968!?   😈

Stundtals gör Sverige en bra match men också en del oerhörda nybörjamisstag som ställer öborna i helt fria lägen. Vi skäggiga ? ”vikingar” ska känna oss tacksamma för att det enbart blev ett mål. (varför har inte idrottsmän tillgång till Schilette och lödder nuförtiden….ni vet ”schilette, the best a man can get)

Vad ska vi göra för att få fart på alla lagdelarna och spelarna samtidigt och i samma match? Zlatan joggar ikring och får inte mycket uträttat och Elmander älgar iväg på allt och alla och däremellan skäller han allt som oftast på domaren.

Wilhelsson är ofta bra, en injektion….i tio minuter. Elm ser man aldrig till innan han vid inkasten får röra bollen med händerna. Att det kallas ”FOT”boll  är inte så självklart för den där långe själken. Den ofta hyllade backlinjen kommer på sig själva med att vara långt upp på fish and chips läktaren och målisen undrar varför han alltid är sååå ensam.

Nä..”gubbar”…det behövs nya tag och nya idér om vi ska kunna göra något i EM!

Hamrén måste sätta munkavel på Elmander och flytta ner Zlatan centralt på toppmittfältet. Då vinner VI EM!!!!

Annars kommer de där att förlora!  :)…….

(tänk så lätt det är vid staketet eller som i mitt fall i fåtöljen med spagetti och hemlagad köttfärssås. *yummi* 😮  )

 

 

Kan man vara Humanist utan att vara fundamentalist?

I dagens samhälle betecknas ofta ”humanism” med den många gånger fundamentalistiska organisationens Humanisternas olika förespråkare. Humanismen är dock mycket större än denna relativt perifera högjudda organisation som tar det humanistiska budskapet till att vara ett ”krig” mot alla slags religionsförespråkare. När man läser vissa av de som kallar sig humanisters inlägg på olika bloggar så finner man ofta att de betecknar ”humanism” som likvärdigt med Ateism och med en självrättfärdigandets självklarhet anser de att alla som inte har exakt samma åsikter som de inte överhuvudtaget bör lyssnas på. Att försöka lyssna på andra människor oberoende vilka åsikter de har är det inte tal om hos en del av dem. Att reflektera över ordet Humanism och vad grunderna i Humanismen kommer ifrån och hur detta ska tolkas gentemot andra varelser är många gånger helt främmande tankar och visar på att de har mycket gemensamt med religiösa exkluderande grupper av fundamentalister.

Jag tycker det är synd att inte de som anser sig vara humanister kan ta till sig och diskutera i någorlunda sansade former vad humanismen innebär för just dem och vad då likheter och skillnader med annan humanism kan tyckas innebära.

 

Utifrån den svenska kristna humanismens devis ”att vara kristen är att vara humanist” och förbundet  KHS och dess manifest  har det på  humanistbloggen varit en liten debatt angående olika synsätt på ”humanism”.

Det finns iofs en del andra bloggar och debattinlägg om och med de som kallar sig ”humanister” men ovanstående kan ändå ge en liten bild. På alla bloggar od är kanske det mest intressanta att läsa kommentarerna och det många gånger enormt höga tonläget, så gäller även för ovanstående.

Fredagens Technomässa hölls i Allhelgonakyrkans….

…kärlekstecken! 😀

Det finns säkerligen många som försöker hitta en massa fel på att ha en kyrklig mässa med Technomusik och dans. Om man letar kan man nog hitta många teologiska och kanske även Lutherska argument för att inte bjuda människor på dans och musik i kyrkliga sammanhang. Om man letar!
Men! Varför leta efter fel, varför inte försöka att förstå att Jesus alltid lever i nya tider med nya människor och att alla människor, unga som gamla, bör få en chans att finna sin kärlek i Gud. Fredagskvällar för oss alla brukar gå i den stundande helgens tecken och för den som vill ha en stunds kyrklig samvaro är det hart när omöjligt att få sig till livs en kärleksfull gemenskap på fredags och lördagskvällar. De kvällar där den som är ensam känner sig mest utsatt och där relationsbristen blir påtaglig. Dessa kvällar är de kvällar där kyrkan borde satsa på att ge ensamma värme, ge unga ett alternativ till kommersialismen och diverse drogers lockelse och brygga gränserna över ålderns barriärer.

Technomässan är ett bra bevis på att alla åldrar kan anpassa sig till varandra och finna gemensam glädje i en mycket kärleksfull miljö. Jag är övertygad om att Luther i sin vardagliga livsvänliga relationsmässiga gemenskap med sång och öl hade sett en Technomässa med glada ögon. För honom var den vardagliga mänskliga kontakten med Gud något väsentligt. För de första kristna var sammankomster över en måltid kanske det viktigaste och att känna att de allesammans kunde bidraga efter sin förmåga till att överbrygga de skillnader som fanns i status, ålder, kön och rikedomar. 💡

För vår tid borde varje anslag att sprida ett kärleksbudskap stöttas med glädje av alla de som på något sätt känner en samhörighet med Jesus. I Technomässan fanns massor av glädje och tacksamhet. Vart kan man efter Herrens bön se både unga och gamla resa sig upp, applådera och skrika ut sin glädje över att alla unisont deltagit i bön. Vart får man i våra kyrkor idag leva sig ut i spontan glädje. Säg mig den högmässa där spontaniteten lever sig ut i skratt, applåder och skrik över att få be en bön till Guds ära och att få ta emot välsignelsen. Finns det något bättre än att se framförallt unga människor få ett kraftigt alternativ till den många gånger hårda och brutala sekulariserade verkligheten?

Tack Katarina kyrkoråd, Kyrkoherde Olle, alla präster, alla pedagoger, alla diakoner och alla andra människor i Katarina församling som var med och bidrog till att Technomässan blev av.  Tack för att Ni alltid försöker visa på att det finns moderna alternativ som kan locka den nya människan till att försöka nå till kraften I Jesus. Bara hoppas på att andra följer efter och inte ser problem utan möjligheter istället för att ge upp. Det finns massor av möjligheter!

Technomässa smakprov (taskig filmare (dvs Jag)  och dessutom ovanlig codec från mobilen )  🙄

Inför Söndagen den 13 nov. En Psalm.

Ps 139: 1-24

1För körledaren. Av David, en psalm.

Herre, du rannsakar mig och känner mig.
2Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
3Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.
4Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.
5Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
6Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.
7Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
8Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
9Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
10skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand
11Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
12så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.
13Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
14Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
15min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
16Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
17Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
18Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.
19Döda de onda, Gud!
Låt mördarna försvinna,
20de som trotsar dig med sina ränker
och fåfängt höjer sin röst mot dig.
21Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,
och avsky dem som reser sig mot dig?
22Jag hatar dem med glödande hat,
mina fiender har de blivit.
23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.

Inför Söndagen den 13 nov. Lukas berättar om Jesus!

Luk 17: 11-30

 

11Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. 12När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd 13och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” 14Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. 15En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud 16och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. 17Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? 18Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?” 19Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

20Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. 21Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

22Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. 23Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. 24Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. 25Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.

26Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. 27Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. 28Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

Inför Söndagen den 13 nov, Paulus tar ton!

Fil 3: 17-21, 4: 1

 

17Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. 18Många – jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar – är fiender till Kristi kors, 19de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. 20Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

4 1Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.