Citat av en bred och tänkvärd ”gube”!

 

 

En lögn är som en snöboll. Ju längre man rullar den, desto större blir den. / Martin Luther

 

Ingen människa är så dålig att hon inte har något gott i sig. / Martin Luther

Nu e man nog rätt sné…..

……..men inte på någon annan utan enbart på att man e självsné…..

 

Livet är rätt konstigt eller så vill det säga en något ibland?

När man efter en tydligt trött natt försöker räta ut lederna och syresätta kroppen för att om möjligt slääääpa sig ur bingen så undrar man naturligtvis varför? Varför ska man utsätta sig för denna enorma prövning varje måndag?

Till slut börjar även syret ta sig upp till huvudsvålen och iaktagelseförmågan börjar så smått krypa fram ur ögonlimmet och man kommer på den brillianta idéen att åtminstone komma undan motionscykeln för en dag! Man skyller självklart på den totalstukade foten som just den här morgonen naturigtvis inte lämpar sig att trä in i några slags skoslag för att kunna trampa runt framför morgonTv som en slags radiotjänstdynamo. 💡

Aha…en trötthetsekvation mindre åtminstone…då börjar man också rannsaka sitt inre för att kanske kunna hitta några fler gångbara ursäkter för att kanske inte ens behöva åka till det ställe där man borde vara varje måndagsmorgon. Men! Helt plötsligt känner man att energin kommer fram och man slutar med att hitta på ursäkter och känner att nu har man tid att hinna uträtta en massa saker innan den hebreiska världen pockar på uppmärksamheten. Men först, ja först kan man självklart ägna sig åt den där intressanta sportpanelen i TV rutan?!…………

Sakta, sakta kommer känslan krypande…den där småstickande känslan upp utefter armen, axeln, rygg och nacke att något spänner, något drar ihop sig och på bara 15 minuter sitter man i en snéposition i den rymliga fåtöljen som nu med ens har blivit till ett svåröverstigligt hinder för att kunna resa sig upp. Bilden av en musfälla blixtrar fram för ens inre. Bilden av att aldrig komma loss. Smärtan fortplantar sig och man finner sig helt plötsligt i den situationen att man absolut inte vill ha några ursäkter. Tanken kommer varför man helt plötsligt när man väl hade bestämt sig för att gå iväg och till och med såg framemot en mycket aktiv dag inte kan röra sig smärtfritt. Knappt kan röra sig överhuvudtaget.

Men vad, vad försöker livet säga en?

Känslan av att inte kunna röra sig mer denna dag är överhängande. Liniment, tabletter och en säng syns som helt oöverstigliga hinder att kunna ta sig för.

Dagen i ett resperatortillstånd tar sin början och funderingarna finns hela tiden där. Varför? Varför just nu? Idag?

Det krampande tillståndet, det omöjliga tillståndet av snéhet, det ohyggliga tillståndet av den krypande stickande molande obeskrivliga värken kramar ens yttre och inre. Den ohyggliga har slagit klona i en, den mörka kraften, den dånande förgöraren har kopplat sitt obönhörliga grepp och det tysta mörkret i social ensamhet är enda vägen!

Livet är spärrat!

Kroppen är inspärrad!

Nackspärren har slagit till! :mrgreen:  😈  👿 

 

Paulus är i Rom

Romarbrevet 13: 5-14, 14: 1-10

 

Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. 6Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. 7Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. 8Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. 10Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.11Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. 12Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. 13Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. 14Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks14 1Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar. 2Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara äter grönsaker. 3Den som vågar äta skall inte förakta den som inte gör det; den som inte vågar äta skall inte döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom. 4Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst? Om han står eller faller angår bara hans egen herre. Men han faller inte, ty Herren är stark nog att hålla honom upprätt. 5Den ene gör skillnad på dagar; för den andre är de alla likvärdiga. Var och en skall vara fast i sin övertygelse. 6Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren; han tackar ju Gud. Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud. 7Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. 8Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. 9Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. 10Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol

Sakarja visar vägen inför Advent!

Sakarja 9: 7-12

 

7De blodiga vidrigheter de sätter tänderna i
skall jag rycka ur munnen på dem.
De som blir kvar av detta folk
skall också de tillhöra vår Gud,
de skall vara som en släkt i Juda,
Ekrons folk skall vara som jevuseerna.
8Jag vill hålla vakt vid mitt hus
mot härar som kommer och går.
Aldrig mer skall någon förtryckare komma.
Nu är mina ögon öppna
9Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
10Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände.
11I kraft av blodsförbundet med dig
skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen.
12Kom tillbaka till borgen,
ni fångar som fått ett hopp!
I dag förkunnar jag:
Jag skall gottgöra er dubbelt.

De icke beskurnas försök att beskära friheten….

……..utformas på DN debatt den 18 november.

Att man i Sverige får omskära barn tack vare religiösa skäl är en lagstadgad rättighet som förbundet Humanisterna propagerat emot ett antal ggr under det senaste årtiondet. Nu har de ingått en allians (ohelig?) med diverse andra debattörer för att föräldrar inte ska få bestämma över sina barns religösa tillhörighet.

I debatten framför de bland annat att det skulle vara till men för gossebarnet om den omskärs och att det skulle strida mot ”intentionerna” i barnkonventionen.

Flera av debattörerna har under det senaste året i olika dabattartiklar klargjort sin synpunkt MOT religion överhuvudtaget som tex Sturmark eller som i Annika Borgs fall MOT religioner som inte är hennes egen eller såsom hon anser att Kristendomen ska tolkas.

Frågan om att omskära eller inte omskära är en svår fråga och måste behandlas med olika överväganden. I DN debattartikeln anser jag inte att debattörerna tar de olika konsekvenserna på tillräckligt stort allvar.

Grunden i den svenska lagstiftningen ligger dels på den medicinska säkerheten för individen och eftersom det nu handlar om barn så är lagstiftningen utifrån Barnkonventionen dessutom tillämplig.

Det handlar också om de mänskliga rättigheterna till att utöva sin religion.

Grunden för att omskära ett gossebarn är mycket stark i flera religioner. Det är naturligtvis helt fritt att tycka illa om religioner, eller enbart tycka illa om vissa speciella. Om man dock propagerar emot grundläggande saker i olika religioner och även försöka påverka den sekulära staten att stifta lagar som går emot de olika religionernas grunder så försöker man därmed gå emot de fria mänskliga rättigheterna som pratar om varje människas religionsfrihet.

En av grunderna i DN debattörernas hållning är den medicinska dvs att det är farligt att omskära ett barn. Debattörerna tar tom ordet ”stympning” som ledord vilket det naturligtvis inte är fråga om. Den medicinska proffesionen, som jag kan se det, är absolut inte enig ifråga om detta är ett svårt och farligt ingrepp eller inte. Vissa förespråkar omskärning tom utan religiösa förtecken, vilket är mycket vanligt i ex USA och andra påpekar att det tar resurser från den övriga verksamheten ( barnkirurgisk förening 2008) men inte att ingreppet i sig är speciellt svårt eller farligt.

Eftersom grunden är stark för omskärelse i flera religioner så är nog de flesta debattörer ense om att enbart för att det stiftas en lag i ett land så kommer inte omskärelsen att försvinna. Förhållandet man då kommer att hamna i handlar om att man gör medicinska ingrepp på barn under helt okontrollerade former. Man kastar därmed ut barnets väl och ve framför vissa gruppers principer. Om Sturmarks, Borgs ”intentioner” skulle genomföras kommer därmed barnen att utsättas för en mycket stor medicinsk, fysisk och psykisk risk.

Är detta i linje med Sturmarks, Borgs mfl generella synsätt om hur man ska se på andra människo och deras hälsa?

Detta synsätt som därmed Sturmark, Borg med flera framför är enligt min mening att frångå Barnkonventionen. Den konvention som har till syfte att ta tillvara barnets rättighet. 

Är då barnkonventionen helt klar ifråga om att omskära gossebarn. Det svaret torde med eftertryck kunna besvaras med Nej! Detta har också DN debattörerna konstaterat eftersom de använder sig av ordet ”intentionerna” i sitt inlägg. Det vill säga de tar INTE, vilket är brukligt, och hänvisar till konventionens förarbeten när de inte uttryckligen hittar stöd för sina åsikter i Barnkonventionen utan de anser att just deras synsätt är det som barnkonventionen ”egentligen” uttrycker. En anmärkningsvärt subjektiv analogi.

Vad kan man då utläsa ur Barnkonventionen?

Barnkonventionen kan framförallt med hänvisning till Artikel 14 tolkas som att barnet har rätt till ”sin” religion.

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.”

Förutom ovanstående artikel så poängteras föräldrarnas enorma betydelse för barnet vilket bla kommer till uttryck i Artikel 18:

Artikel 18
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

I Artikel 24 pkt 1 säkerställs barnets rätt till sjukvård

Artikel 24
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.”

I Artikel 30 poängteras barnets rätt till sin grupps religion:

Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk”

Svaret utifrån ett barns perspektiv och med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen speglar med tydlighet att DN debattörernas hållning definitivt inte kan anses tyda på ett klart ställningstagande för barnens bästa.

Om man är välvillig kan man möjligtvis tyda Barnkonventionen som att den är lite oklar angående omskärning av gossebarn.

Det är därför viktigt att titta på andra lagar och konventioner. Vi kan bla se på Religionsfrihetslagen och EKMR

Eftersom just omskärelse är en grund i flera religioner kan man exempelvis se vad som står i Religionsfrihetslagen (1951:680) Lagen börjar med :

§ 1 ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion….”

I EKMR ( Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna)  står det bla:

Artikel 9

Pkt 1 ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offnetligt eller enkskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iaktagande av religiösa sedvänjor”

Pkt 2 ”Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri och rättigheter.”

Med hänvisning till ovanstående utdrag ur Barnkonventionen och friheterna enligt lag och konventioner torde det stå tämligen klart att DN debattörerna med Sturmark och Borg i spetsen vill inskränka de mänskliga rättigheterna för barn och föräldrar med hänvisning till mycket oklara medicinska förhållanden. Det är anmärkningsvärt att framförallt Sturmark men kanske även prästen Borg så tydligt vill frångå de mänskliga rättigheterna. De rättigheter som de så ofta hänvisar till och framhåller i andra sammanhang.

Det är inte ofta jag håller med de nuvarande folkpartisterna men i den här frågan har Integrationsminister Erik Ullenhag svarat föredömligt på DN debattörernas inlägg.

På domprosten Åke Bonniers blogg går det också att läsa diverse synpunkter.

Kyrkans tidning har också observerat DN debatten här och här

Min åsikt är som oftast att man måste vara oerhört försiktig när man uttalar sig om andra religioner än sin egen. Det är mycket lätt hänt att man enbart ser sin egen kontext och glömmer att andra kontexter har helt andra synsätt. Att som DN debattörerna belysa en fråga utifrån ett mycket snävt och dessutom inte tillräckligt enhetligt medicinskt perspektiv tyder på rent av dåligt omdöme.  

Att omskära sitt gossebarn är för så oerhört många människor och för så många utövare av flera religioner  en grundpelare och därmed mycket känsligt. Att ifrågasätta dessas rätt till sin religionsutövning är att gå in i det innersta hos dessa människor. Framför allt är det mycket olyckligt att inte prästen Annika Borg har mer förståelse för det djupa inre hos den religiösa människan.

Nyttiga citat!

Åldern är inte viktig om Du inte är ett vin eller en ost ! /Okänd

 

 

Om man inte får skratta i himlen så vill jag inte komma dit! / Martin Luther

 

 

Rostig och svag?!

Efter en söndag fylld av städande och bortforslande av 10 stora svarta sopsäckar plus diverse batterier, sopborstar, hinkar, bränsledunkar, pappkartonger, ris till soptippen och ett evigt springande med diverse små lökar som ska ner i jorden, stora krukor som ens inre helt oförklarligt säger till en att det inte ska vara jord i dem över vintern, sommarmöbler och grill som ska in i uthus mm  så känner man sig lite ”svag”. 8)

Tyvär har svagheten gått över i en obestämd känsla av att armar och ben liksom flyter ikring, jag känner dem men kan inte greppa något. Ryggen börjar säga att den faktiskt lever fast den har börjat misströsta över att överleva natten. Fötterna skriker ut sin enorma längtan efter en mild knådande försiktig hand med diverse smörjmedel som trycker och rör upp ens inre känslor så att den totala molande smärtan istället kommer att övergå i en känslosam triggipunkts överbelastning.

Det senare skyller jag på det totalt dödsföraktade äventyret att försöka dra upp den ”lilla” roddbåten vilket resulterade i att den i princip sjönk. Självklart kickade det gamla idrottshjärtat in och de mystiska rösterna skrek i ens inre, du klarar det, du är stark, ge inte upp, lite till, ta i lite, bara lite lite till, kom igen, ja kom igen nu……och nog kom den förbaskade båten nästan upp till ytan igen. I alla fall så pass att det gick att frakta den halvflytande polyesterhögen en liten bit till där jag efter en ENOooooooorm kraftansamling nästan fick upp den. Nu ligger den där till två tredjedelar uppdragen på land men dock inte vänd på…för där tog mitt verkliga Jag, det Jag som säger…ska du överleva nu så ge för fasiken upp, överhanden.

 

Det värsta är nog ändå den där känslan av att ”shit jag är inte så stark längre, snart kan ju två ”vanliga” bli lika starka som jag……..”  😆

Det behövs mycket olja nu! Överallt där det kan klämmas in en snutt ska det smörjas! Rosten har tydligen fått fäste? Kan en litenwhiskypinne vara en bra början?

 

Men ändå känns det rätt så bra………………………..(om jag nu bara överlever natten så…..) 🙄