Uppmärksamheten….

….över Hyresgästföreningens medlemstidning Hem och Hyra,s artikel och ideologisk/ religiösa uppmaning om att gå ur just Svenska Kyrkan för att spara pengar har skapat reaktioner på många håll. Här kan man läsa om vad KT (Kyrkans Tidning) ledarskribent Brita Häll anser.

Se dessutom  på samma sida  artikeln ”å andra sidan” av lektorn i Etik, med specialiseringen journalistisk etik, Susanne Wigorts Yngvesson.

När man granskar olika aspekter och berörda organisationers agerande är det, enligt mig, slående hur saken har bemötts. Hyresgästföreningen gick omedelbart ut genom sin pressekreterare och tog avstånd från Hem och Hyras skrivningar om att går ur Svenska Kyrkan. En ”from” *s* förhoppning är det att saken sätter upp några frågetecken inom HGF och hur deras uppdrag till medlemstidningen Hem och Hyra i framtiden ska formuleras.

En annan approach har dock Hem och Hyra satt upp. Där har det inte varit fråga om att retirera och ta avstånd utan chefred bemötande på Fb är i det snarare naivt där hon hävdar att det inte var meningen att det skulle tolkas så som det gjordes.Även fast det är tydligt för de flesta läskunniga vad som de facto står som uppmaning att gå ur Svenska Kyrkan så är det egentligen inte en uppmaning? Ja ja ja…..Vad som är intressant är att den journalist som har gjort detta ideologiska avståndstagande mot Svenska Kyrkan inte har yttrat sig och inte har velat stå för det som han har sagt till Hyresgästmedlemmar som mycket bekymrade har hört av sig till honom.

Nu när saken har fått en del svar får vi som är engagerade inom båda organisationerna gå vidare och på olika nivåer inom HGF kräva svar och ställa frågor om hur samarbetet mellan Hem och Hyra och Hyresgästföreningen ska se ut. Kan det verkligen inte se ut på annat sätt?

Ang Anna Rytterbrandt, Hem och Hyra.

Ang Inlägg från Anna Rytterbrant, Hem och Hyra på FB.

 

Hej Anna!

 

Vad jag förstår så är Du lokalredaktör på Hem och Hyra i området Värmland/Örebro.

 

Det är trevligt att du följt ”debatten” på FB sidan angående Hem och Hyras uppmaning om att gå ur Svenska Kyrkan.

Jag är den som skapat sidan utifrån det jag skriver här på min blogg och tycker därmed att det är lämpligt att jag kommenterar det Du skriver såsom anställd på Hem och Hyra.

 

Först vill jag vända mig lite grann mot att Du anser att det som har sagts i den lilla debatt som förevarit och att de som ”gillar” sidan uppvisar någon slags ilska. Jag skulle hellre vilja kalla det en viss slags frustration, missnöje och att man är ledsna för att Hem och Hyra såsom Hyresgästföreningens medlemstidning tar ställning i en religiös/ ideologisk fråga. Den lilla debatt som förevarit har också uppvisat en mycket hyfsad ton.

 

Tyvärr är även ditt inlägg, i mina ögon, ett exempel på att Ni inom Hem och Hyra inte har förstått eller vill förstå att Hem och Hyra har gjort ett ställningstagande.

Ni har inte förstått att genom Er artikel där ni ensidigt pekar ut en organisation så har Ni gjort en klar markering. Dessutom pekar Ni på en organisation som i sin grundstruktur har att se till andra människors behov.

Jag har påpekat att om Ni hade viljat ge ett allmänt råd så hade det kunnat ske på annat och mer objektivt sätt och detta, som du tydligen inte uppmärksammade, påtalade jag i mitt blogginlägg angående Din chefredaktörs inlägg på FB och där framförde jag även att artiklarna troligen har ett godhjärtat syfte.

Själv är jag medlem i både Svenska Kyrkan och Hyresgästföreningen och därmed anser jag det vara min skyldighet att påtala det faktum att föreningens medlemstidning förknippas med ett uttalande där medlemmar uppmanas att gå ur Svenska Kyrkan. Jag läser även Hem och Hyra regelbundet, ibland med stor behållning.

 

I ditt debattinlägg anser du att fokus skulle vara på att protestera mot den fattigdom som många människor i Sverige idag lever i. Många av oss som protesterar mot Hem och Hyras ställningstagande är dagligen engagerade i miljöer där fattigdoms Sverige tyvärr får ett ansikte. Vi är mycket medvetna om den rådande situationen. Detta är med säkerhet också Svenska Kyrkan som hela tiden är engagerade till att hjälpa behövande.

Du tar också för givet med Ditt uttalande ”jag förstår dock att det inte är någon av de människorna som går med i den här gruppen” att människor som har det svårt ställt inte skulle kunna engagera sig i ideologiska frågor. Jag vet att människor i betydande ekonomiska problem har tryckt på ”Gillaknappen” för att visa sin sympati mot att Hem och Hyra tar ett ideologiskt ställningstagande mot en organisation som de på olika sätt sympatiserar med.

 

Genom Ditt uttalande om att ”om några få personer tvingas gå ur för att spara pengar – är det synd om människorna, inte om kyrkan” menar jag på att Du inte förstår vad ”kyrkan” är för något. Kyrkan ÄR människor liksom Hyresgästföreningen ÄR människorna. Detta är två organisationer som, på olika sätt, har till uppgift att framföra människors engagemang, ställningstaganden, tro och ståndpunkter.

Ifråga om kyrkan är rik eller inte rik borde du kanske göra en liten bättre kontroll enär det på de flesta håll inom kyrkan i Sverige sker strukturförändringar för att frigöra kapital till den verksamhet som alla vill ska fortsätta och som kommer de behövande till del.

 

Slutligen vill jag kommentera det som Du säger att det inte var meningen att Hem och Hyra ville uppröra någon och göra så att människor tar illa vid sig. Detta har vi tydligen helt skilda uppfattningar om.

När man tar ställning mot något i en religiös/ ideologisk fråga måste man vara medveten om att man riskerar att göra andra människor upprörda och ledsna. Jag länkar HÄR till en bloggsida där bloggaren varit i kontakt med den journalist som ansvarade för artiklarna och uppmaningen om att gå ur Svenska Kyrkan. Det är i mina ögon tydligt att den ansvarige på Hem och Hyra drivs av förutfattade meningar och av en ideologisk/ religiös ståndpunkt mot Svenska Kyrkan.

 

Ang Hem och Hyra,s Chefred Susanna Skarrie inlägg på Fb.

I föregående blogginlägg har jag visat på det viktiga ställningstagandet som Hyresgästföreningen genom dess pressekreterare André Johansson gör och där Hyresgästföreningen tar avstånd från (medlems) tidningen Hem och Hyra,s redaktionella skrivna uppmaning att ”Gå ur Svenska Kyrkan”.

 

Chefredaktören på Hem och Hyra, Susanna Skarrie, inlägg på facebooksidan tål dock att reflekteras över.

 

Först vill jag ändå konstatera att artiklarna på sidorna 42-43 i tidningen Hem och Hyra har ett godhjärtat syfte genom att försöka ge råd och tips till människor som inte riktigt får pengarna att räcka till. För många människor i vårt samhälle idag är den ekonomiska verkligheten problematisk.

Detta är säkert också för Svenska Kyrkan ett ständigt återkommande tema i och med dess dagliga kontakter med människor i utsatta situationer.

 

Det viktiga i hela frågan, och som Chefred Skarrie försöker undvika, är inte att tidningen visar på att människor genom aktiva val kan få mer pengar i plånboken. Utan det är det faktumet att tidningen såsom i första hand en medlemstidning för en organisation försöker visa på att man som medlem kan gå ur andra organisationer och därmed spara pengar. Dessutom försöker man genom ett, enligt mig, ideologiskt resonemang peka ut endast En organisation, nämligen SvK.

 

Om Hem och Hyra hade menat att man som medlem i HGF och dessutom i en ekonomiskt pressad situation skulle ta och se över alla sina medlemskap i alla organisationer hade det naturligtvis varit en helt annan sak. Hade man då i all välmening sagt något i stil med: ”Se över dina medlemskap i Hyresgästföreningen, fiskeföreningen, schackklubben, det politiska partiet, Svenska Kyrkan, eller vilka föreningar man nu är med i”, hade man inte gjort ett religiöst/ ideologiskt ställningstagande.

Detta skulle då ha kunnat jämföras med pkt 1 i tidningens ”fyra enkla tips….”på sid 43 som lyder ”Se över dina abonnemang”.

 

Förhoppningsvis har redaktionen och den ansvarige utgivaren för Hem och Hyra öppnat upp en fundering kring vad för slags religiösa/ ideologiska aspekter som ska få framföras i tidningen.

Ang Kommentar från pressekreteraren på HGF.

I kommentaren på blogginlägget angående ”protestera mot hyresgästföreningens uppmaning att gå ur svenska kyrkan” har pressekreteraren på HGF, André Johansson, påpekat att HGF inte kan påverka det redaktionella i tidningen Hem och Hyra, även fast det är en medlemstidning. Han påpekar även att HGF inte har uppmanat någon att gå ur Svenska Kyrkan och han säger vidare att ”Vi tar avstånd från den typen av skrivningar” med syftning på Hem och Hyras artikel.

 

Det är naturligtvis bra med ett förtydligande från HGF i denna fråga. Framförallt tyder just meningen  ”Vi tar avstånd från den typen av skrivningar” att HGF har observerat det fundamentalt felaktiga i artikeln och att inte ideologiska /religiösa motiv ska spela in.

 

Min åsikt är att jag förväntar mig att André tar med sig denna fråga upp till Förbundsstyrelsen och Ordförande Engman. Den här frågan har på ett mycket tydligt sätt visat på svårigheten och det farliga med att lägga ut föreningens och medlemmarnas tidning på en kommersiell aktör med, kanske, en helt annan agenda än vad HGF bör stå för. Om HGF ska ha en tidning som vänder sig till sina medlemmar måste det också gå att påverka det redaktionella innehållet så att inte tidningen i någon fråga går emot föreningens intressen.

Vidare bör det även observeras att stadgarna inte tar upp frågan hur föreningen ska ställa sig till religionens roll.

Det är, enligt mig, inte rekommendabelt att gå ur HGF utan det är alltid bättre att såsom medlem försöka påverka organisationen till ett bättre medvetande och ansvarstagande kring samarbetspartners.

HGF dess inriktning och stadgar!?

Jag har tagit för givet att HGF är en religiöst obunden organisation men nu har jag som hastigast läst igenom Hyresgästföreningens stadgar som finns här:http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/Sidor/stadgar.aspx Jag kan inte finna något om att det är en religöst obunden organisation? Märkligt? Eller jag kanske har missat något?

Jag har genom åren hört protester mot att HGF skulle vara alltför starkt knutet till arbetarrörelsen men jag anser 
att detta  är fullt i sin ordning med beaktande av dess historiska förflutna.

Personer har påpekat för mig att Hem och Hyra inte alltid speglar rörelsens åsikter vilket då torde vara än märkligare eftersom den de facto är en MEDLEMSTIDNING även fast den säkerligen drivs av komersiella intressen.
Om tidningen går emot HGF åsikter eller går utöver rent allmänna artiklar, såsom i detta fallet ett ställningstagande i en religiös fråga, måste det enligt mig ställas en fråga angående tidningens vara såsom en medlemstidning.

Ska Hyresgästföreningen uppmana medlemmarna att gå ur Kyrkan ?

I tidningen Hem och Hyra,( nr 5 aug 2011) uppmanas medlemmar på sid 43 under rubriken ”fyra enkla tips som ger dig mer pengar över” att gå ur Svenska Kyrkan.

Tidningen har en ansvarig utgivare men är samtidigt ett officiellt organ och medlemstidning för Hyresgästföreningen.

En uppmaning av den här sorten är ett religiöst/ ideologiskt ställningstagande som enligt min mening måste vara förankrad i den normala beslutsprocessen som gäller för Hyresgästföreningen. Som mångårig medlem och aktiv inom föreningen har jag aldrig sett ett beslut på någon nivå som har haft till syfte att uppmana människor att gå ur en annan medlemsorganisation som Svenska Kyrkan de facto är. Jag har inte heller uppfattat att det i stadgar eller i löpande medlemsmöten har fattats några beslut om att Hyresgästföreningen och dess engagemang står i något motsatsförhållande till Svenska Kyrkans verksamhet.

 

Artikeln finns endast i pappersupplagan med motiveringen att eftersom det är en medlemstidning så går inte allt att lägga ut på nätet men eventuellt kommer just uppmaningen till medlemmarna att läggas ut på ”webben” under rubriken ”tips för hyresgäster”(mailkontakt 31 aug)

Artiklarna på sid 42-43 i tidningen Hem och Hyra står under avsnittet ”aktuellt” under den övergripande rubriken ”Var fjärde hyresgäst är pank”. Såsom fjärde punkt under tips står uppmaningen:

Gå ur Svenska Kyrkan. I alla

fall om du inte är troende.

Drygt sju miljoner svenskar är

medlemmar i Svenska Kyrkan,

många troligtvis utan att de vet

om det. Innan 1996 blev alla

svenskar medlemmar automa-

tiskt vid födseln. Men det är

enkelt att gå ur och du kan tjäna

tusenlappar på köpet. Kyrko-

avgiften är i snitt en procent av

inkomsten.”

 

Här står en uppmaning att gå ur Svenska Kyrkan med en viss reservation om du nu skulle råka vara troende. Troendebegreppet är självklart ett begrepp som kan specificeras på olika sätt i olika sammanhang och är ett mycket trubbigt begrepp, framförallt om det ska användas såsom enda signal för att bestämma om en person kan vara medlem i Svenska Kyrkan. Vid samtal med människor framkommer det ofta många skäl till varför man vill vara medlem i Kyrkan. Exemplen kan förutom att den enskilda människan har någon slags tro spänna över att det är tradition inom familjen, historiskt perspektiv på att tillhöra Svenska kyrkan, man vill stödja de kulturella värdena och byggnader etc.

 

Att Hyresgästföreningen inte anser att de som blev medlemmar före 1996 inte vet om vad de är medlemmar i för organisationer är frapperande. Framförallt när de flesta av dessa numera är myndiga och därmed måste anses ha en fri vilja och vara ansvarstagande medborgare full kapabla att fatta sina egna beslut om sina liv. Hur Hyresgästföreningen grundar sitt ”troligtvis” om svenskarnas vetskap om Svenska Kyrkan finns ingen hänvisning till. Detta måste därmed behandlas som en helt subjektiv åsikt. En grund för att se om svenskarna är medvetna om att de är med i Svenska Kyrkan skulle kunna vara att se på de fakta om engagemang som finns inom Kyrkan. Över 300 000 svenskar per vecka bevistar någon slags gudstjänst. Över 100 000 svenskar sjunger i 5000 körer. Över 50% av de nyfödda i Sverige döps. Konfirmandarbetet engagerar över 30% av ungdomarna i Sverige. Av alla giftermål i Sverige väljer över 35% att gifta sig i Svenska Kyrkan. Av alla de som begravs i Sverige har de anhöriga i över 80% av fallen beslutat att begravningen ska ske i Kyrkans regi.(www.svenskakyrkan.se)

 

Eftersom Hyresgästföreningen med ca 500 000 medlemmar anser att ”du kan tjäna tusenlappar” på att inte vara med i Svenska Kyrkan kan det vara intressant att schematiskt se vad man får för avgifterna i de båda organisationerna.

Avgiften till Svenska Kyrkan tar fasta på två faktorer, dels på vilken församling man tillhör men också på hur mycket man tjänar. Den som inte har så mycket betalar därmed mindre än den som har mycket. Detta kan då jämföras med avgiften till Hyresgästföreningen som har ett upplägg där den som är fattig betalar lika mycket som den som är rik. En låginkomsttagare betalar därmed ungefär lika mycket i Kyrkoavgift som medlemsavgiften är till Hyresgästföreningen.

 

Genom kyrkoavgiften får man exempelvis vara delaktig i att vårda och underhålla i många fall helt unika historiska byggnader vilka man dessutom kan få utnyttja för meditation, samtal, gudstjänster och ett stort utbud av musik .Man är delaktig i att hjälpa människor i nöd och trångmål både här hemma och utomlands och därmed bidrar man också till att se till så att människor vid exempelvis stora katastrofer får möjlighet till att överleva. Man hjälper till med ett omfattande ungdomsarbete och därmed ett förebyggande socialt arbete och ett överbryggande av fördomar gentemot andra människor av andra kulturer och religioner. Man gör det möjligt att se till så att äldre, familjer, människor i krissituationer och socialt utsatta får samtal och möjlighet till diakoni. Man deltar i möjligheterna att ge alla människor en stort utbud av kultur. Man får personligt råd, stöd och hjälp vid livets stora skeenden såsom vid dop, vid äktenskap och även vid begravning där det mesta runt dessa viktiga tillfällen ingår i medlemsavgiften.(www.svenskakyrkan.se)

 

I Hyresgästföreningens avgift får man hjälp med juridiskt stöd i hyresfrågor och möjlighet till hjälp med hyresförhandlingar. Diverse rabatter och förmåner hos affärsidkare och tidningen Hem och Hyra.(www.hyresgastforeningen.se/Bli_Medlem)

 

Det är härmed möjligt att se vad man får för avgifterna i de respektive organisationerna och jämföra vad som är det viktiga i en människas liv.

Men! Hur bedömer man en stor hungersnöd jämfört med den enskilda privata hyran? Kan man jämföra att man i en avgift får en tidning 8ggr per år jämfört med det stöd, hjälp man får av kunnig,engagerad personal som finns där när en anhörig dör? Ska man jämföra hyreshusets gårdsfest med sitt eget giftermål?

 

Det här är självklart två olika organisationer med två helt olika inriktningar och det troliga är att ca 70% av Hyresgästföreningens medlemmar också är medlemmar i Svenska Kyrkan, eftersom detta är organisationsprocenten för svensken i gemen. Konsekvenserna för Hyresgästföreningen skulle troligen få katastrofala följder om Kyrkans medlemmar ansåg att de inte samtidigt kan vara medlemmar i andra organisationer.

Svaret på rubrikens fråga är därför för mig ett tydligt Nej! En organisation ska naturligtvis inte uppmana till att dess medlemmar inte ska vara medlemmar i en annan organisation om det inte är uppenbart att det är två helt skilda ideologiska/ religiösa aspekter som står mot varandra.

Det finns därmed inte heller någon anledning att Kyrkans medlemmar faller i ett ställningstagande för antingen den ena eller den andra organisationen.

 

Däremot tar jag för givet att Hyresgästföreningens Förbundsstyrelse och dess ordförande Barbro Engman redovisar vart det har fattats ett beslut att uppmana medlemmar att inte vara med i Svenska Kyrkan och om ett sådant beslut inte har fattats åtgärdar frågan och de som då är ansvariga för att uppmaningen har uppkommit ställs till ansvar.

Samtidigt hoppas jag att de av Svenska Kyrkans medlemmar som också är medlemmar i Hyresgästföreningen ställer fråga till berörda styrelser i Hyresgästföreningen och ställer krav på att åtgärder vidtas.